נחשדת בהטרדה מינית? הואשמת בהטרדה מינית? צור קשר עכשיו!

נחשדת בהטרדה מינית? הואשמת בהטרדה מינית? צור קשר עכשיו!

חוק למניעת הטרדה מינית קובע סנקציות פליליות ואזרחיות המתייחסות למצבים בהם נגרמת פגיעה לאדם (גברים ונשים), על דרך הצעות מיניות, התייחסויות מיניות או התנכלות לפרט עקב הטרדה מינית, לרבות מעשים, התייחסות או פעולות שנעשו עובר להתנכלות כאמור.

למעשה, הפן הפלילי בהיבט הטרדה מינית מקבל משנה תוקף בסעיף קטן 3 לחוק וקובע מספר חלופות אשר בהתקיים אחת מהן – ייחשב הדבר כהטרדה מינית לכל דבר ועניין: סחיטה באיומים בנסיבות לפיהן המעשה שנדרש המאוים לבצעו הינו בעל אופי מיני; מעשים מגונים (דברי הסבר במאמר 'עבירות מין'); ומעשים מגונים בפומבי. למעשה, כל אחת מהחלופות הללו אוצרת בתוכה איסור פלילי שמקורו בחוק העונשין.

חשוב אף לציין כי הטרדה מינית על פי חוק עלולה להתקיים אף באין פגיעה או מגעים פיזיים בין המטריד למוטרד וכל זאת על רקע פגיעה או ניסיון פגיעה באדם באשר למיניותו, השפלתו או 'החפצתו' כמושא העבירה בהיבטים מיניים.

סעיף 5 לחוק קובע 3 מסגרות עבירה חלופיות במסגרתן חל איסור הטרדה מינית והתנכלות, ואלו הן:

הצעות בעלות אופי מיני החוזרות על עצמן, המופנות לאדם אשר הראה למטריד שאינו מעוניין בהצעות אלו; התייחסויות חוזרות המופנות לאדם ומתמקדות במיניותו כאשר מושא הפנייה הראה למטריד כי אין הוא מעוניין בהתייחסויות אלו; התייחסות מבזה או משפילה המכוונת לאדם באשר למינו, מיניותו או נטייתו המינית; הצעות חוזרות בעלות אופי מיני או התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניות המוטרד אשר בוצעו כלפי קטין במסגרת 'ניצול יחסים' (מרות, תלות, חינוך או טיפול) תחשבנה כהטרדה מינית אף אם הקטין לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות (חריג לכך הינו קטין שטרם מלאו 15 שנים. משכך, אף בהיעדר יחסי תלות, מרות, חינוך או טיפול הצעות ו – או התייחסויות כמוסבר לעיל, ייחשבו כהטרדה מינית אף אם הקטין לא הראה כי אינו מעוניין בהצעות או התייחסויות). בנסיבות דומות נכון הדבר אף באשר למטופל נפשית, עובד במסגרת עבודתו, תלמידים או סטודנטים (שאינם קטינים) או אדם שהוטרד אגב ניצול יחסי מרות או תלות במסגרת הדרכה או ייעוץ שניתנו לו בידי כהן דת או בידי אדם המציג עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות. סנקציה עונשית בעבירות הטרדה מינית כמפורט בפסקה זו קובעת שנתיים מאסר למטריד מינית.
התנכלות על רקע הטרדה מינית ולשון הגדרת החוק קובעת: "התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית". הסנקציה העונשית בעבירת התנכלות קובעת 3 שנות מאסר.

התנכלות והטרדה גם יחד – בנסיבות לפיהן אדם הטריד מינית ובנוסף התנכל למוטרד, קובע המחוקק סנקציה עונשית בת 4 שנות מאסר.

הצעה מינית

הצעה מינית יכול ותתייחס לקיום יחסי מין (מלאים או חלקיים) וכן לכל פעולה בעלת סממן מיני, דוגמת ליטוף המוטרד. ואולם, לא כל 'הצעה' או פעולה בגוון מיני ייחשבו כהטרדה מינית. ככלל, הטרדה מינית עלולה להתגבש בנסיבות לפיהן מושא ההטרדה מביע את דעתו שאין הוא מעוניין בעליל ב'הצעה' ומנגד ה'מציע' נותר בשלו וחוזר על 'הצעותיו' בפני האחר והיעדר רצונו של המוטרד אכן נקלט אצל 'המציע'. שהרי, אם מדובר במשחקי חיזור הלכה למעשה בין השניים, אין הדבר עולה כדי הטרדה מינית.

התייחסות מינית

התייחסות מינית אינה נסבה בהכרח סביב קיום יחסי מין, התבטאויות הנוגעות לאיברי מין וכדומה, אלא מקיפה ביטויים או אמירות ואפילו מרומזות בהקשר מיני, 'מחמאות' וכדומה, וכל זאת שעה שבין השניים אין מערכת חיזורים. אף כאן, ככלל, שעה שהמוטרד מביע את רצונו להפסקת יוזמת אדם המביע כלפיו 'התייחסויות מיניות' ורצונו של המוטרד נקלט בתודעתו של המטריד והלה חרף כך חוזר על מעשיו, הרי שהדבר עולה כדי הטרדה מינית אסורה.

התייחסות מבזה או משפילה

התייחסות מבזה או משפילה פעולות או אמירות שיש בהן משום פגיעה באדם בהיבט נטיותיו או העדפותיו המיניות מהוות התייחסות מינית מבזה, משפילה העולה כדי הטרדה מינית אסורה. בנסיבות אלו, לשון החוק מאוד ברורה ודי באמירה בודדת, חד פעמית על מנת שהדבר ייחשב כהטרדה מינית ואין נפקא מינה לתגובת המוטרד בהיבט זה – שכן, בנסיבות אלו היעדר התנגדות מפורשת מצד המוטרד לביזוי או השפלה המוטחים בו בהקשר זה אינו מבסס הבנה או תובנה מצד המטריד, שהמוטרד נתן את "הסכמתו" לכך.

התנכלות

התנכלות בהיבט הטרדה מינית יכול ותגיע כדי פגיעה במוטרד במישורים שונים: נפשית, גופנית, מקצועית (פיטורים ממקום העבודה, הרעת תנאים, שלילת קידום ועוד) וכל זאת על רקע רצונו של המעביד (לדוגמא) לקיים יחסי מין עם אחת העובדות והאחרונה מסרבת להיעתר לבקשתו. תוצאת סירוב העובדת להיעתר לבקשת מעסיקה גוררת בהמשך סנקציות כנגדה. חשוב לציין כי יסוד ה'התנכלות' מתקיים אף אם לא בוצעה התנכלות הלכה למעשה אולם אפשרות התרחשותה 'מרחפת' כאיום או תוצאה העלולה להתממש.

במאמר מוסגר יצוין כי בית משפט רשאי לפסוק בשל הטרדה מינית או התנכלות לחילופין, פיצוי עד לסכום בן 120,000 ₪ וזאת אף ללא הוכחת נזק בידי המוטרד.

הואשמת בגין הטרדה מינית? עו"ד ארז טובי מומחה בתחום עבירות מין יישמח לעמוד לרשותך

לייעוץ ראשוני חינם התקשר עכשיו: 050-4321160 או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם!