נאשמת בהסגת גבול? צור קשר עכשיו עם עו"ד פלילי ארז טובי

נאשמת בהסגת גבול? צור קשר עכשיו עם עו"ד פלילי ארז טובי

סימן ד' לחוק העונשין מגדיר מהן פריצה, כניסה והתפרצות ובהתאם לכך נקבעו איסורים אשר לצדם סנקציות ענישה מחמירות. הערך המוגן באיסורים אלו הינו הגנה על קניין כפי שיפורט בהמשך. המשותף לשלוש החלופות – פריצה, כניסה והתפרצות, הינו הסגת גבול האסורה הן בדין האזרחי והן בדין הפלילי. במאמר זה נתמקד בפן הפלילי ובהוראות האיסור הספציפיות בהיבט זה.

מהי הסגת גבול?

פלישה לקניינו של אחר, אגב פגיעה ביכולתו של בעל הקניין לממש את זכויותיו בו – שימוש, החזקה וכדו', מהווה הסגת גבול האסורה בדין הפלילי. חשוב לציין כי הסגת גבול אינה ייחודית לנכסי קניין מקרקעין והאיסור מתייחס אף לנכסים קנייניים ניידים בנוסף (לדוגמא – רכב). הסגת גבול עלולה להתרחש אף בנסיבות לפיהן בוצע שינוי פיזי מהותי בקניינו של הפרט (לדוגמא – שבירת דלת או חלון).

אולי יעניין אותך כתבת: עבירות פריצה והתפרצות או מאמרים אחרים הקשורים לתחומי הדין הפלילי

בכך, נפגמת יכולתו של בעליו החוקיים של הנכס למקסם את זכות השימוש או החזקה בקניין. הסגת גבול תקום אף במקרים פועל אדם לשנות או לטשטש את הגבול החוקי בין שטח ציבורי לבין שטח או נכס פרטי השייך לאחר, או הגבלת הנגישות לשטח הקנייני השייך לאחר. כמצוין לעיל, הסגת גבול מוצאת את ביטויה – באיסורים הקבועים בחוק העונשין – על דרך פריצה והתפרצות כפי שיפורט בהמשך.

פריצה, כניסה והתפרצות

סעיף 405 לחוק העונשין מגדיר מהן פריצה, כניסה והתפרצות ובכך יוצר המחוקק הרתעה ומניעה מפני ביצוע עבירות ליבה – הסגת גבול לצורך ביצוע גניבה או עבירת פשע. בהתאם לכך, פריצה כניסה או התפרצות לקניין נייח (בית, מקרקעין) נחשבות לפעולות בלתי חוקיות ואין הדבר משנה באם נגרם נזק לקניינו של אדם, ובאם לאו. בהתאם לכך, קובע חוק העונשין:

  • – השובר חלק חיצוני או פנימי של בניין, או הפותח באמצעות מפתח או בדרך אחרת – חלון, תריס או פתח אחר בבניין ייחשב כ'פורץ'.
  • – אדם המכניס חלק מגופו או חלק מכלי שנעשה בו שימוש לתוך בניין, ייחשב כ'נכנס'.
  • – אדם הפורץ ונכנס לבניין או פורץ את דרכו החוצה מבניין, ייחשב כ'מתפרץ'.
  • – אדם הנכנס לבניין באחת מהחלופות הבאות: באיום, בתחבולה, בקנוניה עם אחר הנמצא בבניין, נכנס לבניין דרך פתח שאינו מיועד לכניסה – יראו אותו כמי ש'פרץ' ו'נכנס'.

למעשה, הגדרות אלה מבקשות ליצור הרתעת מנע מפני ביצוע עבירה ממש, בתכיפות לפריצה, כניסה או התפרצות.

כניסה והתפרצות למקום מגורים או תפילה

בכפוף להגדרות המחוקק – מהן פריצה, כניסה והתפרצות, קובע סעיף 406 לחוק העונשין סנקציה פלילית מרבית בדמות 5 שנות מאסר לעבריין שהורשע בכניסה למגורי אדם או מקום תפילה – או שהייה בהם, מתוך כוונה לבצע גניבה או עבירת פשע. ואולם, עבריין שהורשע בהתפרצות למקומות אלו או התפרצות מהם למקום אחר – לאחר גניבה או פשע ולחילופין הכניסה אליהם נועדה לבצע עבירות גניבה או פשע, צפוי לענישה מחמירה מרבית בת 7 שנות מאסר.

התפרצות לבניין או מבניין שאינו מקום מגורים או תפילה

בהוראת סעיף 407 מתבססת האבחנה בין בית מגורים (קניין הפרט) ובניין המשמש לפולחן דתי לבין מקומות אחרים. בהתאם לכך, עבריין המתפרץ לבניין (או ממנו) שאינו בית מגורים ואינו משמש כבית תפילה בכוונה לבצע גניבה או פשע, דינו עד 5 שנות מאסר. ואולם, ככל שמדובר באותן נסיבות וכוונת העבריין התממשה במבחן התוצאה – בוצעה גניבה או עבירת פשע הלכה למעשה, קיימת החמרה בענישה – עד 7 שנות מאסר.

כניסה והתפרצות בנסיבות מחמירות

בנסיבות לפיהן נכנס אדם או התפרץ למקום בכוונה לבצע גניבה או פשע, לרבות ביצוע גניבה או עבירת פשע הלכה למעשה – כשהוא מזוין בנשק חם או קר, דינו כפל העונש הקבוע לצד העבירה שבוצעה.

החזקת מכשירי פריצה

על פי הרציונל המתואר לעיל, קובע המחוקק איסור הרתעת מנע בדמות איסור החזקת מכשירים וכלי פריצה. בהתאם לכך, אדם אשר נתפסו בכליו כלים שנועדו לפריצת בניין ואין הוא מספק הסבר סביר להימצאותם ברשותו, צפוי לעונש מאסר מרבי בן 3 שנים.

נסיבות מחשידות בכוונת פריצה

סעיף 410 לחוק העונשין אף הוא קובע הרתעת מנע במסגרתה תוטל סנקציה פלילית עונשית מרבית בת 5 שנות מאסר בהתקיים אחת מהחלופות הבאות:

  • – הצטיידות אדם בנשק או במכשיר אשר יש בהם משום סכנה או פוטנציאל פגיעה – במטרה לפרוץ או להיכנס לבניין ולבצע עבירות גניבה או נשק.
  • – החזקת מכשיר פריצה לבניין במטרה לבצע עבירת פשע.
  • – כוונת אדם לבצע עבירות גניבה או פשע כשפניו: רעולות או מושחרות, או כשהוא מוסווה בדרך אחרת.
  • – הימצאות אדם בבניין בכוונה לבצע עבירות גניבה או פשע כשהוא נוקט אמצעים או דרכים להסתיר את נוכחותו.

נחשדת בעבירת הסגת גבול? הוגש נגדך כתב אישום בעבירות כניסה, התפרצות או פריצה לבניין? פנה עוד היום לעורך דין פלילי – ארז טובי, לקבלת ייעוץ ובחינת אפשרות ייצוג בהליך פלילי