עורך דין פלילי ארז טובי - הסתה לגזענות ולאלימות

עורך דין פלילי ארז טובי – הסתה לגזענות ולאלימות

עבירות הסתה לגזענות ואלימות חותרות נגד הסדר הציבורי, ביטחון הציבור והפרט, בהיותן מונעות במניעים פסולים ומופנות כלפי מיעוטים וקבוצות אוכלוסייה חלשות. ייצוג בעבירות אלה על ידי עורך דין פלילי הינו מאתגר ומורכב. בתוך כך, עבירות אלו מאופיינות בידי מבצעיהן על דרך רדיפה, השפלה, ביזוי, עוינות ואלימות, וגילויי איבה כלפי קורבנות העבירה. בהתאם לכך, אין מניעה לבטא ביקורת או הסתייגות של הציבור הרחב או חלקים ממנו כלפי קבוצות מיעוט, כל עוד הדבר נעשה בדרך לגיטימית ונורמטיבית. במאמר זה נסקור את העבירות היוצרות איסור להסתה, לגזענות ולאלימות: איסור פרסום הסתה; איסור החזקת פרסום גזעני; איסור הסתה לאלימות או לטרור; ואיסור החזקת פרסום המסית לאלימות או לטרור.

פרסום הסתה לגזענות ולאלימות

סעיף 144 לחוק העונשין קובע איסור פרסום תכנים, במטרה להסית לגזענות. דין העובר על האיסור הינו עד 5 שנות מאסר.

ומהי גזענות?

המחוקק מגדיר גזענות במעשים המאופיינים באחת החלופות הבאות: רדיפה, השפלה וביזוי, גילויי איבה, עוינות או אלימות או גרימת מדנים (סכסוך, מריבה וכדו') כלפי ציבור או חלקים ממנו רק מכיוון שהציבור הנרדף משתייך לגזע או מוצא לאומי אתני, מסוים. בתוך כך, חל איסור מוחלט לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא – בעל פה, בעיתונות כתובה, מנשרים, פרסום בכלי התקשורת ואמצעי מדיה אלקטרונים. חשוב לציין כי בחינת החומר שפורסם אינה מתייחסת לפוטנציאל שקיים בתכנים אלו להביא לגזענות. די בכך שמטרת המפרסם הייתה להביא לגזענות בפרסום החומר כאמור.

חשוב לציין כי עבירה זו מכרסמת בחופש הביטוי ועל כן קובע המחוקק שכתבי אישום בעבירה זו יוגשו אך ורק באישורו של היועץ המשפטי לממשלה.

המחוקק קובע הגנה במסגרת האיסור הפלילי ולפיה: דין וחשבון שניתן בהיבט פרסום דבר מתוך מטרה להסית, לא ייחשב כעבירה כשלעצמה, ובלבד שהדו"ח מתאר נכונה ובהוגנות את דבר העבירה שבוצעה. כמו כן, פרסום שמקורו בכתבי דת, תפילה או פולחן דתי לא ייחשב כפרסום גזעני ובלבד – שדבר הפרסום לא נעשה למטרת הסתה לגזענות.

החזקת פרסום גזעני

בסיס האיסור בהחזקת תכנים גזעניים מהווה מעין גדר ביטחון מפני הפצת הפרסום בהמשך. לשון אחר: עצם יצירת איסור החזקת חומר גזעני שולל או מצמצם משמעותית את פרסומו בהמשך. במילים אחרות היסוד העובדתי בעבירה הינו איסור החזקה ואין צורך להוכיח – לשם הרשעת אדם, כי בכוונתו היה לפרסם בהמשך את החומר שנתפס בחזקתו. כאמצעי הרתעה קובע חוק העונשין סנקציה פלילית מקסימלית בת שנת מאסר לאדם שהורשע בהחזקת פרסום גזעני. לנאשמים בעבירה זו מומלץ להיעזר בשירותיו של עו"ד פלילי שינסה להביא להקלה בהגדרת העבירה ובענישה, במקרה של הרשעה.

קרא גם את הכתבה על לשון הרע

הסתה לאלימות או טרור

איסור הסתה לאלימות או טרור מהווה הוראת חוק משלימה לאיסור הסתה לגזענות. אף כאן מדובר באיסור הסתה גורף – בעל פה, בעיתונות כתובה, מנשרים, כלי תקשורת ואמצעי מדיה אלקטרוניים. בתוך כך, תכני הסתה כאמור הינם אסורים ובלבד שקיים בהם פוטנציאל של ממש העלול לגרום למעשי אלימות או טרור. יחד עם זאת, דין וחשבון פומביים שהוגשו על מעשי הסתה לאלימות וטרור אינם מהווים דבר עבירה כשלעצמם ובלבד, שתוכנם אמת והוגן. אף כאן יוצר המחוקק מעין 'מסננת בקרה' לפיה כתבי אישום בעבירות הסתה לאלימות וטרור יוגשו רק לאחר אישורו של היועץ המשפטי לממשלה.

בנוסף, קובע המחוקק איסור לעצם החזקת תכנים המסיתים לאלימות או טרור ובמובחן מפרסומם הלכה למעשה. די שעצם החזקת חומרים אלו בוצעה לצורך הפצה או פרסום מאוחרים.

עבירות ממניע גזענות או עוינות כלפי ציבור

סעיף 144ו. מבטא הלכה למעשה – עבירות שנאה. בהתאם לכך, אדם העובר עבירה מתוך מניע גזעני או עוינות כלפי ציבור בהקשר לדתו או קבוצה שבו, בשל מוצאו העדתי, נטייתו המינית, לרבות קורבן עבירה הנחשב כעובד זר – צפוי לעונש מרבי בן שנתיים או 10 שנים (כפל העונש המצוין בעבירות המקור). בהיבט סעיף עבירה זו, תוגדר עבירה ככזו הפוגעת בגופו של אדם, חירותו או רכושו, עבירת איומים או סחיטה.

חשוב לציין כי ככלל, אין המאשימה נדרשת להוכיח שהסתה לאלימות או טרור בוצעה ממניע גזעני או עוינות כלפי הציבור. די בעצם ביצוע עבירת הסתה כדי למלא אחר יסודותיה העובדתיים של העבירה.

נחשדת בעבירות הסתה לגזענות ולאלימות? הוגש נגדך כתב אישום בעבירות אלו? פנה בהקדם לעורך דין פלילי – ארז טובי, לקבלת ייעוץ או ייצוג משפטי.