מעוניין למחוק את רישומך הפלילי? רוצה 'לפתוח דף חדש'? פנה לעורך דין פלילי ארז טובי!

מעוניין למחוק את רישומך הפלילי? רוצה 'לפתוח דף חדש'? פנה לעורך דין פלילי ארז טובי!

רישום פלילי מוסדר בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים המבסס רציונל לפיו קיימת חשיבות רבה לשיקומו של עבריין וקבלתו לחיק החברה משני טעמים עיקריים:

1. הפרט הורשע ונענש ובכך שילם את חובו לחברה.

2. לחברה קיים אינטרס בשיקומו ובחזרתו לשגרה מתוך רצון להעלותו על דרך הישר ויצירת תמריץ חיובי לאמץ אורחות חיים ונורמות התנהגות חיוביות.

ניהול מרשם פלילי

המחוקק מטיל על משטרת ישראל לנהל רישום פלילי הכולל הרשעות, צווים ועונשים שהוטלו על הפרט בידי בית משפט או בית דין בכל הנוגע לפלילים בעבירות עוון ופשע. כמו כן, המשטרה מנהלת רישומים משטרתיים הכוללים תיקים הממתינים לברור דין, תיקים שהסתיימה החקירה בהם והוחלט להימנע מהגשת כתב אישום. האחרונים ייסגרו באחת מהעילות הבאות: חוסר ראיות, חוסר עניין לציבור והיעדר אשמה.

 

תיק שנסגר בעילת 'היעדר אשמה', יתבטל רישומו מהרישום המשטרתי לאלתר (דהיינו, תתבצע הלכה למעשה מחיקת רישום פלילי). משכך, ביטול רישומם של תיקים שנסגרו בעילות – חוסר עניין לציבור, או חוסר ראיות (בעבירות שאינן פשע), יכול ויבוטל רישומם בידי ראש אגף חקירות ומודיעין בתום 7 שנים מיום האירוע ולחילופין רישומם יבוטל בידי עורך דין פלילי הפועל בשם ובעבור לקוחו.

מסירת מידע על רישום פלילי

ברירת המחדל הקבועה בחוק הינה שפרטי המרשם הפלילי יהיו חסויים ולא יימסר מידע אלא על פי חוק 'המרשם הפלילי ותקנת השבים'. ואולם, המחוקק קובע כי המידע יהא גלוי בפני מספר גופים (משטרה, שב"כ, משטרה צבאית, משרד הרישוי ועוד) וחלק מהם רשאים – בין היתר – להעביר מידע בינם לבין עצמם כעולה מן המרשם וכל זאת לצורך מילוי תפקידם. כמו כן, המחוקק מגביל העברת מידע מהרישום הפלילי למספר גופים מצומצם בכל הנוגע ל'רישום'  המתייחס להרשעות, עונשים וצווים של קטינים.

לבד מגופים אלו, פרטי רישום פלילי אסורים בחשיפה ושיתוף עם אחר. משכך, קובע המחוקק סנקציה עונשית מחמירה בת שנתיים מאסר כנגד מעסיק שהשיג מידע אודות רישומו הפלילי של אדם בנסיבות לפיהן אין המעסיק נמנה עם הגופים הרשאים לקבל מידע מהמרשם כאמור.

התיישנות הרשעות על רישומים פליליים

בהינתן כי חלפה תקופת התיישנות באשר להרשעת אדם, נגישות המידע בדבר הרשעותיו שהתיישנו מצומצמת משמעותית למספר גופים. מנגנון התיישנות הרשעות נקבע על פי שני פרמטרים: חומרת העונש (משך תקופת המאסר) שהוטל עקב הרשעתו של אדם; ופרק זמן נוסף הנגזר מחומרת העונש והמתווסף אליו. כך למשל, על עונש מאסר עד שנה אחת, יתווספו 7 שנים נוספות כך שתקופת ההתיישנות תהא בת 8 שנים מיום מתן פסק הדין או ההחלטה (ובאין הרשעה נוספת-'חדשה', בתוך תקופת ההתיישנות של הרשעתו הקודמת).

דוגמא נוספת: על עונש מאסר הגבוה משנה ועד 5 שנים, תתווסף תקופה בת 10 שנים ומכאן שתקופת ההתיישנות תהא 15 שנים מיום פסק הדין או ההחלטה. ואם הוטל מאסר הגבוה מחמש שנות מאסר, תקופת ההתיישנות תכלול את תקופת המאסר בתוספת כפל תקופת המאסר (לדוגמא: על אדם הוטל עונש מאסר בן 6 שנים. משכך, תקופת ההתיישנות תהא 6 שנים בתוספת 12 שנים ובסך הכול 18 שנים מיום מתן פסק הדין או ההחלטה).

מחיקת רישום פלילי

חוק מחיקת רישום פלילי קובע שבתום תקופת 10 שנים מיום שהתיישנו הרשעותיו של אדם, יראו את הרשעותיו כהרשעות שנמחקו ומספר הגופים הרשאים לעיין במרשם של אדם שהרשעותיו נמחקו – מצומצם למדי. כמו כן, 'מחיקת הרשעה' תיתכן בנסיבות לפיהן ניתנה חנינה על הרשעתו של אדם בידי נשיא מדינת ישראל. ואולם, המחוקק קובע כי בעבירות מסוימות לא תהא התיישנות וכן לא תהא מחיקת הרישום הפלילי: עבירות שעונשן מוות, עבירות שעונשן מאסר עולם או עבירות שהעונש בגינן הינו 20 שנה ובית המשפט גזר עונש מאסר בפועל בן 10 שנים או יותר על הנאשם (ואולם, בסמכות נשיא המדינה להעניק חנינה אף בעבירות אלו לעניין קיצור תקופות התיישנותן ומחיקתן).

כמו כן, ככלל, בסמכות הנשיא לקצר תקופות התיישנות ומחיקה בהרשעות שהוטלו על אדם. המחוקק קובע כי אדם שנמחקה הרשעתו הפלילית, ייחשב לעניין כל דין כאילו לא הורשע. כמו כן, כל פסול שנפסל בשל הרשעתו שנמחקה, בטל מיום מחיקת הרשעתו.

חשוב לציין כי פעמים רבות אפשרות שיקומם של פרטים שהורשעו ונענשו, דלה ואינה עומדת במבחני המציאות בחיי היום-יום. הסיבה לכך נעוצה – בין היתר – בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים המטיל 'אות קין' בעניינם של נאשמים שהורשעו, וזאת על אף שריצו את עונשם ובכך שילמו את חובם לחברה. לשיטת אלו המבקרים את חוק 'המרשם הפלילי ותקנת השבים' – נאשמים שהורשעו ונגזר דינם, נענשים פעם נוספת. שכן, במקרים רבים, עברם הפלילי של נאשמים רודף אותם לפרקי זמן ארוכים וממושכים ומונע מהם אפשרות לשיקום אמתי בדמות חזרתם לחברה, השתלבות בשוק העבודה המקומי, הקמת משפחה, מימוש חירויות וזכויות אזרחיות שהיו זכאים להם בטרם מעידתם והעמדתם לדין פלילי – עתה אינו בנמצא.

עורך דין פלילי ארז טובי מומחה בהגשת בקשות חנינה לקיצור תקופות התיישנות ומחיקת הרשעות ופועל במקצועיות חסרת פשרות לביטול רישום פלילי וכן לביטול רישום תיקים במרשם המשטרתי. לייעוץ טלפוני חינם התקשר עכשיו: 050-4321160