הוחשדת באשר עבירות איומים? נאשם בעבירות אלו? פנה עכשיו לעורך דין פלילי ארז טובי!
חוק העונשין מסווג את עבירות האיומים כפגיעה בשלום הציבור והסדר הציבורי תחת הכותרת: "בריונות ותקלות לציבור". סעיף 192 לחוק העונשין מטיל איסור על אדם לזרוע אימה ופחד על הפרט במספר היבטים: פגיעה בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב, ובפרנסתו (או בפרנסת אחר) וכל אלו מתוך מטרה: להפחיד או להקניט את המאוים.

המשפט הפלילי מצמצם את עיקרון חופש הביטוי ומטיל מגבלות על הבריות בהיבט זה, מתוך רצון להגן על ערכים מהותיים וביניהם: שלוות רוחו של הפרט, בטחונו וחירותו, שלמות נכסיו וזכותו לנהל את חייו בשלווה ללא אימה ופחד.

עבירות איומים – נקודה חשובה
עבירות איומים מסווגת כעבירת התנהגות וסעיף החוק אינו דורש התקיימות תוצאה (מימוש האיום למשל) כתנאי להרשעת נאשם שאיים על אחר. במילים אחרות, די בכך שאדם השמיע איום כלפי רעהו כדי למלא אחר דרישות סעיף העבירה, גם אם המאיים לא מימש את איומו לכלל מעשה כלפי המאוים במבחן התוצאה – די בכך שבאיום קיים פוטנציאל הפחדה, הקנטה או הטלת אימה על המאוים.

פרשנות וניתוח עבירת האיומים בידי בית משפט העליון
בית משפט העליון הרחיב ופירט כיצד יפורש סעיף 192 לחוק העונשין לרבות יישומו במקרים העולים, נציין בקצרה את עיקרי הדברים.

איום יכול ויופנה אל המאוים 'בכל דרך שהיא' (לשון החוק) ועל כן האיסור כולל איומים בעל-פה, בכתב (כתבה בעיתון, מכתב, דואר אלקטרוני ועוד) או בשפת גוף. בחינת היגד האיומים לכאורה תתבצע על-פי תוכנו הפנימי של ההיגד ולא על-פי המבחן החיצוני – האם מומשו האיומים בסופו של יום הלכה למעשה אם לאו.

כמו כן, נדרש שהאיומים אכן ינטעו תחושות אימה ופחד על מנת לקיים את דרישת הסעיף. ואולם, הפסיקה קבעה כי בחינת האיומים בהיבט הטלת אימה תיבדק על-פי אמת מידה אובייקטיבית – האם יש בכוחם של האיומים להפחיד 'אדם סביר' ולאו דווקא את המאוים הספציפי (שאליו הופנו האיומים בידי המאיים). בית המשפט יכול ויטיל אחריות פלילית על נאשם בעבירות האיומים גם אם אלו הופנו כנגד אדם בדרך עקיפה כמוסבר בדוגמא הבאה: גדי מטיח באהוד ואומר לו שהוא יכה את שלום (שכנם המשותף) מכות נמרצות, באם יחנה שלום את רכבו פעם נוספת מול ביתו של גדי – וכל זאת כאשר שלום אינו נוכח או שותף לשיחה בין השניים. ואולם, על מנת שעבירת האיומים תתגבש, על המאוים 'לקלוט' בתודעתו את איומיו של המאיים בנסיבות לפיהן הושמעו האיומים במקור, שלא בפניו של המאוים.

לסיכום: סעיף 192 לחוק העונשין קובע סנקציה עונשית בת 3 שנות מאסר לנאשם שהורשע בעבירות איומים.

הסתבכת בעבירת איומים או תקיפה התקשר לייעוץ ראשוני! עו"ד פלילי ארז טובי 050-4321160