חוק העונשין מטיל ענישה מחמירה בכל הנוגע לעבירות הונאה המבוצעות בידי הפרט באשר הערך המוגן הינו הגנה קניינית על רכוש האחר, כמו אמצעי מנע ליצירת 'מצג שווא' ונקיטה בדרכי תחבולה במטרה להשיג דבר מה. בתוך כך, עבירות הונאה מהוות מסגרת מניעה במספר היבטים: 'הונאת נושים'; 'קשר להונות'; 'התחזות כאדם אחר'; 'הודיה כוזבת'; 'התחזות כבעל תעודה'; 'העברת תעודה לשם התחזות'; 'התחזות כבעל תעודת אופי לא שלו'; ו'העברת תעודת אופי'.

עבירת הונאת נושים

סעיף העבירה יוצא חוצץ כנגד אדם המבקש ל"הבריח נכסים" וזאת במטרה להונות את נושיו על מנת להימנע מתשלום חובותיו כדין. בהתאם לכך, סעיף העבירה מונה שתי חלופות במסגרתן קבועה סנקציה עונשית בת 3 שנות מאסר לעבריין:

עבירות הונאה

♦ אדם הפועל באחת מהחלופות הבאות: נותן מתנה, מוסר, מעביר, משעבד נכס מכלל נכסיו או גורם לאחת מחלופות אלו וכל זאת במטרה להונות מי מנושיו – צפוי לסנקציה פלילית.
♦ בנסיבות לפיהן פעל אדם על פי אחת מהחלופות הקבועות לעיל, שעה שניתן לגביו פסק דין או צו הקובע חובת תשלום ולא קיימם או פעל כאמור בתוך פרק זמן בן חודשיים לפני כניסת פסק הדין או הצו לתוקף – וכל זאת במטרה להונות את נושיו צפוי אף הוא לסנקציה פלילית.

חשוב לציין כי היסוד העובדתי הקבוע בעבירה מתקיים אף אם לא השתכללו מעשיו של האדם כדי הונאת נושיו הלכה למעשה, ודי בכך שפעל במעשיו מתוך מטרה להונות.

 

הקשר לעבירות הונאה

אדם הקושר קשר עם אחר כדי להשפיע במרמה או בהונאה על מחירי השוק של מוצר הנמכר בפומבי וכן שירותים המסופקים בעבור תמורה או מתוך רצון להונות את הציבור או הפרט, לרבות סחיטת נכס – צפוי לסנקציה פלילית בת 3 שנות מאסר. חשוב לציין כי כריתת חוזה בין הקושרים לשם כך או מקום שהחוזה מהווה תכנון מוקדם לבצע עבירות אלו מבסס את היסוד העובדתי בעבירות המצוינות. לעניין זה ייחשב חוזה אף בהיעדר מסמך חתום והסכמת הקושרים לביצוע העבירות עשויה לקבל ביטוי על דרך התנהגות מוסכמת בעל פה ודי 'במפגש רצונות' הצדדים. אף כאן, ברצון המדינה להרשיע את הנאשמים בעבירות הונאה אין הכרח לקיומו של רכיב תוצאתי – היינו מרמה או הונאה בפועל, ודי בכך שנרקם ונקשר קשר בין המעורבים מתוך מטרה ל'הגשים' את רצונם. תחום זה נושק לעבירות צווארון לבן וניתן לקרוא על נושא זה במאמר נוסף.

עבירת התחזות כאדם אחר

סעיף העבירה קובע מדרג חומרה עולה בשתי חלופות אפשריות:

♦ התחזות בכזב לאדם אחר ואין נפקא מינה אם ה'אחר' חי או מת וכל זאת על מנת להונות מטילה  סנקציה פלילית בת 3 שנות מאסר (עבירת עוון).
בנסיבות לפיהן הציג אדם עצמו כמי שזכאי על פי צוואה או על פי דין – במצג כזב על מנת להשיג נכס או החזקה בו – דינו 5 שנות מאסר (עבירת פשע).

כאמור לעיל, חבות פלילית לעובר העבירה תקום בין אם פעל על דרך החיוב (פוזיטיבית) ובין אם נמנע מפעולה (על דרך המחדל) ובכך עבר עבירה. גם אם באקט ההתחזות לא השתכללו מעשי העבריין לכלל תוצאת הונאה מוגמרת, ניתן להרשיע את עובר העבירה ומעשה ההתחזות בכזב, כמקיים את היסוד העובדתי שבעבירה.

 

עבירת הודיה כוזבת

בנסיבות לפיהן מודה אדם כי הוא אכן חב בחבות אזרחית או פלילית, מהווה הדבר ראיה קבילה, אמינה ומהימנה באשר לחבותו האזרחית או הפלילית בפני הרשויות הרלוונטיות. משכך, זקיפת חבות שווא לחובתו של א' בידי ב' הנעשית מתוך מצג שווא או שקרי מהווה עבירה פלילית והעבריין צפוי לעונש מאסר בן 3 שנים. אף כאן אין הכרח כי תיגרם עוולה בפועל לקורבן העבירה כתנאי להרשעת העבריין ודי בעצם התקיימות הודאה כוזבת על מנת להרשיע.

 

עבירת התחזות כבעל תעודה

המנפיק – תעודה שהונפקה לפרט אחר והמסמיכה את הפרט האחר בכשרות מסוימת או הקובעת את זכאותו לעסוק במלאכה או בעיסוק פלוני – ומתייצג בכזב כאילו שמו נקוב בתעודה, ייחשב כמי שזייף את התעודה (וצפוי לסנקציה פלילית בין שנת מאסר לחמש שנות מאסר). כך למשל, אדם המציג תעודה המסמיכה אותו כביכול כ'רופא' בין אם הוא רופא (והתעודה במקור רשומה על שם אחר) ובין (ולבטח) אם לא עבר הכשרה מקצועית המסווגת כרופא הלכה למעשה – ייחשב מתחזה כבעל תעודה. חשוב לציין כי לשון הסעיף אינה מתנה קרות תוצאות לשם הרשעת אדם ולכן אף בנסיבות לפיהן לא השיג העבריין את העניין לשמו התחזה כבעל תעודה, התקיימו יסודות העבירה.

 

העברת תעודה לשם התחזות

עבירה זו מהווה איסור 'מראה' (mirror) במסגרתה תוטל אחרית פלילית על בעל תעודה שהונפקה לו כדין – באחת מהנסיבות הקבועות בסעיף דלעיל, אשר העביר/השאיל/נתן או מכר לאחר את התעודה שהוצאה לו כדין. בהתאם לכך, צפוי העבריין לסנקציה פלילית בת 3 שנות מאסר. לפיכך, לשון החוק אוסרת על בעל התעודה להעבירה לאחר מתוך רצון או מטרה להונות או להשיג באמצעותה דבר מה במרמה.

 

עבירת התחזות כבעל תעודה

בסיס הרציונל בעבירה מבקש למנוע מציאות לפיה ייווצר מצג שווא או תרמית באשר לרישומו הפלילי של אדם ("תעודת יושר" בלשון העם) וזאת מתוך מטרה להשיג עבודה. הסנקציה הפלילית הקבועה לצד העבירה מטילה שנת מאסר לעובר העבירה. חשוב לציין כי האיסור חל הן בנסיבות לפיהן פעל אדם בהונאה לגבי רישומו הפלילי (שלו) או בעבור אחר.

 

עבירת העברת תעודת אופי

העברת תעודת אופי מהווה עבירה משלימה לזו המתוארת מעלה. בהתאם לכך, חל איסור על בעל 'תעודת אופי' להעבירה לידי אחר לצורך יצירת מצג כזב, בין אם קיבל בעל התעודה תמורה בעבור כך ובין אם לאו. חשוב לציין כי סעיף העבירה מתייחס לאיסור העברת תעודה מסוג 'תעודת אופי' (רישום פלילי) ולתעודה זו בלבד. בתוך כך, ניתן להרשיע את העבריין אף אם לא 'סיפק צרכיו' באמצעות השימוש בתעודה שהועברה אליו – דהיינו לא צלחה ידו להשיג עבודה באמצעות מצג הכזב כעולה מתעודת האופי של האחר, שהועברה אליו. סעיף העבירה קובע סנקציה פלילית 3 שנות מאסר לעובר העבירה.

נחשדת באחת מהעבירות הללו הנחשבות לעבירות הונאה, הוגש נגדך כתב אישום בעבירות אלו? התקשר לעורך דין פלילי – ארז טובי, לשם הערכה משפטית מקצועית ראשונית – 050-9990737