הוחשדת בעבירות הימורים? הוגש נגדך כתב אישום בעבירות הימורים? התקשר עכשיו לעו"ד פלילי ארז טובי!

הוחשדת בעבירות הימורים? הוגש נגדך כתב אישום בעבירות הימורים? התקשר עכשיו לעו"ד פלילי ארז טובי!

עבירות הימורים אוצרות בתוכן את האיסורים בהיבט משחקים אסורים, הגרלות והימורים. למעשה, כלל האיסורים בעניין זה מבקשים לקדש ערכים מוגנים ובתוכם: פגיעה במוסר העבודה; מניעת התמכרות ותלות במשחקי הימורים; וגישת מנע המבקשת לשלול פגיעה בשגרת חייו של הפרט. במקרים רבים משחקי מזל והימורים מהווים 'אבן שואבת' המכלה את משאביו של הפרט אשר נותר עירום וחסר כל. בכך, נפגעים ילדיו ומשפחתו הקרובה ובהמשך נופל הוא לטורח על כתפי החברה וציבור משלם המיסים.

חשוב אף לציין כי במרבית משחקי המזל וההימורים 'נוטה הכף' מלכתחילה לעבר יוזם ה'משחקים' ומארגן פעילות ההימורים בהשוואה ל'משקיע' או הנוטל חלק פעיל באלו. בעוד הסיכוי לזכות בתמורה כספית במשחקי המזל וההימורים נמוך משמעותית, הרי שרווחיו של מארגן הפעילות גבוהים משמעותית – עד כי מובטחים לחלוטין. בהתאם לכך, נראה כי פעילות הימורים כפי שתידון בהמשך, פוגעת בהכרח בתקנת הציבור כאשר האחרון נמצא ניזוק ונפגע בעטיה. ומדוע מותרים משחקי מזל והימורים – דוגמת 'מפעל הפיס' ו'הטוטו'? רווחיהם של אלו מופנים לאפיקים חברתיים ראויים ולמעשה כלל המשאבים העולים מושקעים במבני ציבור, מוסדות חינוך ומתקני רווחה. ואולם, שליטת הריבון באלו וייעוד הרווחים העולים למטרות ראויות, אינם מספקים פתרון בכל הנוגע להתמכרות הפרט, פגיעה במוסר העבודה ומכאן הביקורת הנוקבת כלפי הריבון – הנוקט במדיניות מוסר כפול […]. במאמר יידונו עיקרי עבירות הימורים ובתוכן: הגדרות משחק אסור, מקום משחקים אסורים, הגרלה, והימור; ועבירות: איסור הגרלות והימורים; איסור משחקים; השתתפות בעריכת הגרלות והימורים; איסור החזקה או הנהלה; סגירת מקומות; איסור מכירת כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים; ראיות וחזקות; חילוט מכשירי משחק; וחילוט מכשירי עבירה.

הגדרות

משחק אסור – התעסקות בדבר מהנה במסגרתו עשוי אדם לזכות בכסף, שווה כסף או טובת הנאה וכשהכול תלוי בתוצאת המשחק כאשר תוצאת המשחק תלויה יותר בגורל ובמובחן מהבנה או יכולת קוגניטיבית של המשחק.

מקום משחקים אסורים – מקומות בהם נוהגים הבריות להתכנס לשם קיום משחקים אסורים ואין נפקא מינה האם המתחם פתוח בלבד עבור קבוצת אנשים מסוימת או לכלל הציבור. אף אם משמש המקום למטרה שונה ונוספת בפרקי זמן שונים, עדיין ייחשב המתחם למקום משחקים אסור.

הגרלה – כלל ההסדרים במסגרתם ניתן לזכות בכסף, שווה כסף לרבות טובת הנאה כאשר אלו נובעים מהעלאת גורלות או אמצעי דומה אחר.

הימור – כלל ההסדרים לפיהם ניתן לזכות בכסף, שווה כסף לרבות טובת הנאה וכל אלו נובעים בניחושו של דבר, הגרלה הקשורה בתוצאות משחקים ותחרויות ספורט.

עבירות הימורים ואיסור הגרלות

חוק העונשין קובע איסור בכל הנוגע לארגון או עריכת 'משחק אסור' וכן הגרלה או הימור. לעוברי האיסורים צפויה סנקציה עונשית עד 3 שנות מאסר ולחילופין הטלת קנס.

עבירת איסור משחקים

בנוסף לאיסור ארגון או עריכת משחקים המחוקק קובע איסור השתתפות ב'משחק אסור'. בהתאם לכך, דינו של עובר עבירה הנו שנת מאסר או קנס. ואולם, יודגש כי איסור השתתפות במשחק אסור אינו חל בכל הנוגע להגרלות או הימורים.

עבירות הימורים הנכללים בהשתתפות ועריכת הגרלות

המחוקק קובע עבירות מנע (לאיסור משחקים, הגרלות והימורים) בדמות האיסור בדבר הצעה, מכירה והפצה של כרטיסים העלולים להעיד אודות זכות להשתתף בהגרלה או בהימור. אף הדפסה לרבות פרסום הודעה אודות הגרלה או הימור מטילים סנקציה פלילית לעבריין בדמות שנת מאסר או קנס.

עבירת איסור החזקה או הנהלה

סנקציה עונשית בת 3 שנות מאסר תוטל בנסיבות לפיהן החזיק או ניהל אדם מקום לצורך משחקים אסורים, עריכת הגרלות או הימורים. אף כאן נוקט המחוקק באמצעי מנע למען איון התופעה ולמצער להביא להפחתת התופעה. למען הסר ספק, אף המשכיר מקום למטרות אלו או הרשה את השימוש בהם לצורך כך, דינו 6 חודשי מאסר או קנס.

סגירת מקומות

לקצין משטרה בתפקיד מפקד מחוז מסורות הסמכויות הבאות:

♦ סגירת מקום שמתקיימים בו משחקים אסורים, לרבות הגרלות או הימורים.

♦ סגירת מקום שבו מתקיימים משחקי קלפים, מוצבות מכונת משחק אף אם אלו אינן מהוות משחק אסור והגם שניתן רישיון תקף לפעילויות אלו – וכל זאת, שעה שסבר בעל הסמכות כי המשך קיומו של המקום במתכונתו הנוכחית עלול לפגוע בשלום הציבור או בטובת תושבי הסביבה, להביא לעבריינות וכן קיים פוטנציאל לקיומם של משחקים אסורים.

עבירת איסור מכירת כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים

חל איסור מוחלט בכל הנוגע למכירת כרטיסי הגרלה או הימורים לקטינים ועל כן בנסיבות לפיהן קיים היתר כדין – למכור כרטיסי הגרלה או הימורים, על המציע או המוכר אלו, לדרוש תעודה מזהה מאת הקונה על מנת לוודא את גילו.

ראיות

ברצון המחוקק להילחם ולמגר את עבריינות ההימורים והמשחקים האסורים, יוצר הוא הסדר מיוחד ומקל בהיבט ראיות להרשיע. בהתאם לכך, יהא רשאי בית המשפט להרשיע נאשם בעבירות אלו על יסוד עדותו של שותף לדבר עבירה אף באין סיוע לעדותו. יתרה מכך. בנסיבות לפיהן נקבע במשפט כי במקום פלוני התקיים משחק אסור, ראיה זו תתקבל כקבילה בכל בית משפט אחר (לדוגמא בתביעה אזרחית) וזאת ללא כל אבחנה למיהות הנאשם.

חזקות

על פי אותו רציונל המחוקק קובע חזקות יחסיות בהיבטים הבאים:

♦ נוכח אדם במקום שמתקיימים בו משחקים אסורים ונוכח קצין משטרה שהתקיימה פעילות אסורה אותה שעה, מתקיימת חזקה שהאדם 'שיחק' במשחק אסור. חריג לכך, אם הוכיח האדם – שנמצא במקום למטרה שונה.

♦ בנסיבות לפיהן משחק אדם בקלפים, קוביות או משחק מכונה, החזקה הינה שהאדם עושה כן למטרת זכייה בכסף, שווה כסף או טובת הנאה אחרת. הסייג: אם הוכיח האדם היפוכו של דבר.

♦ יראו חצרים כמקום שנהוג לשחק בהם משחקים אסורים בהתקיים אחת מאלו:

1. התקיים בהם משחק אסור פעמיים לפחות בפרק זמן בן 6 חודשים לפני ביצוע העבירה בידי הנאשם, וזאת אם לא הוכיח הנאשם היפוכו של דבר.

2. אם שימשו החצרים כמועדון למשחק קלפים והתקיים משחק אחד אסור לפחות בפרק זמן בן 6 חודשים – שקדמו לביצוע העבירה בידי הנאשם.

חילוט מכשירי משחק

לבית המשפט סמכות חילוט לטובת אוצר המדינה בכל הנוגע לכלים או מכשירים אשר שימשו לעריכת המשחק, הגרלה או הימורים וזאת אף אם הנאשם אינו בעליהם החוקיים.

חילוט מכשירי עבירה

בידי שוטר הסמכות לתפוס כלים, מכשירים, כרטיסים, וכל דבר אחר אם התקיים בעיניו יסוד סביר שהללו שמשו לארגון או עריכה של משחק, הגרלה או הימור אסורים. נמצאו כספים במקום, רשאי שוטר לתפסם אם התקיים יסוד סביר שאלו נתקבלו כפועל יוצא מארגון ואו עריכת המשחק לרבות הגרלה או הימור.  חשוב אף לציין כי בית משפט רשאי לצוות על חילוטם של אלו לאוצר המדינה אף אם לא הורשע הנאשם במיוחס לו, אם נוכח הראשון לדעת כי התפוסים שמשו לארגון או עריכה של משחק, הגרלה או הימור אסורים. סייג לכך: בית משפט לא יצווה כאמור – לעניין כספים שנתפסו.

לעיתים עבירות הימורים עלולות להוביל לעבירות אלימות שיש צורך לטפל גם בהם.

הוחשדת בעבירות משחקים אסורים, הגרלות והימורים? הוגש נגדך כתב אישום באלו? פנה ללא דיחוי לעורך דין פלילי ארז טובי, לשם קבלת ייעוץ והערכה משפטית ראשונית. לפרטים נוספים התקשר: 050-4321160