נחשדת בעבירות זנות ותועבה? הואשמת בעבירות אלו? צור קשר עכשיו!

נחשדת בעבירות זנות ותועבה? הואשמת בעבירות אלו? צור קשר עכשיו!

עבירות זנות ותועבה מבססות רציונל המבקש לשלול מציאות לפיה ינוצל בן אנוש כאובייקט מיני בעבור אתנן, לרבות כל תמורה אחרת. משכך, ה'חפצת' אדם בהיבט זה עשויה לקבל ביטוי במגוון תחומים אסורים וביניהם: הספקת שירותי מין ממש; קידום ומיתוג מוצרי 'צריכה' מיניים; וכפועל יוצא מינוף כל אלו לכלל רווחים כלכליים עצומים – כאשר ברוב המקרים הנהנה העיקרי מאלו אינו מספק ה'שירותים' הפרסונלי אלא בעלי מכון העיסוי/ליווי, מפיקי הסרטים, בעלי אולפני הצילום וכדומה. בהינתן כי גופו של הפרט מנוצל מינית בתמורה כספית או אחרת וכי לרוב מדובר בפרטים המוכרים את גופם מכורח ונסיבות העיסוק בזנות נעוצות בטראומה ופגיעה מינית שמקורה בילדות – נוקט המחוקק בגישה פטרנליסטית וקובע מסגרת איסורים רחבה מתוך מטרה לשרש את הזנות בדרך עקיפה ומבלי לתקוף את תופעת הזנות ישירות. עבירות זנות ותועבה דורשות טיפול מקצועי של עו"ד פלילי.

במאמר יפורטו מהן עבירות זנות ותועבה וביניהן: סרסרות למעשי זנות; הבאת אדם לידי מעשה זנות; הבאת אדם לידי עיסוק בזנות; ניצול קטינים לזנות; החזקת מקום לשם זנות; השכרת מקום לשם זנות; איסור פרסום ומסירת מידע בדבר זנות של קטין; איסור פרסום בדבר שירותי זנות של בגיר; עבירת המניח לקטין לדור בבית זנות; פרסום והצגת תועבה; פרסום פוגע על שלטי חוצות.

עבירות זנות ותועבה כגון סרסרות למעשה זנות

המחוקק אוסר את עבירות הזנות והתועבה בנושא הסרסרות וקובע שתי חלופות אימתי ייחשב אדם כמסרסר למעשי זנות:

♦ פרט המתקיים למחייתו באופן חלקי או מלא, דרך קבע או בפרק זמן נתון – על רווחים כלכליים המופקים בידי מי שעוסק בזנות (לרבות רווחים של אדם העוסק בזנות שהופקו ממקור אחר). לעניין זה, הגדרת מקצוע הזנות הינה רחבה: התנהגות המיועדת לספק תאוות מין בעבור אתנן – לרבות יחסי מין חלקיים ויחסי מין שאינם מובהקים וכל אלו גם אם האחר אינו מגיע לסיפוק מיני. כך למשל, התערטלות אישה בפני אחר בעבור תמורה תמלא אחר הגדרת שירותי זנות.

♦ פרט המקבל ביודעין כספים או תמורה שהופקו ממעשי זנות.

בהתאם לכך, קובע המחוקק סנקציה עונשית בת 5 שנות מאסר לעובר עבירות זנות ותועבה באחת מהחלופות. ואולם קובע המחוקק החמרת ענישה בנסיבות לפיהן נעברה העבירה כלפי בן זוגו של העבריין, ילדו (לרבות ילדו החורג) או כאשר בוצעה העבירה אגב ניצול יחסי תלות, חינוך או השגחה – סנקציה עונשית בת 7 שנות מאסר. כמו כן, אין חשיבות ל'נכס' שהתקבל בידי העבריין שהופק כרווח ממעשי הזנות – כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת. חשוב לציין שחל איסור על קבלת כספים שמקורם במעשי זנות, אף אם קבלם הפרט בדרך עקיפה (באמצעות צד ג' ולא ישירות מידי האדם שהפיק רווחיו במעשי זנות).

חזקת הסרסרות

חזקת הסרסרות קובעה חזקה יחסית במסגרתה גבר המתגורר עם זונה או המתלווה אליה דרך קבע או לחילופין בעל יכולת השפעה עליה כדי סיוע לזנות או כפייתה לזנות – חזקה שהוא חי על רווחיה – אלא אם כן הוכח היפוכו של דבר.

הבאת אדם לידי מעשה זנות

המחוקק קובע כי אדם המשדל אחר – על דרך התנהגות או מחדל – לבצע מעשה זנות, דינו 5 שנות מאסר. אף כאן מעשה הזנות יכול ויהא על דרך קיום יחסי מין מלאים או חלקיים ובלבד שהמעשה נועד לספק תאוות מין של אחר ובתמורה לאתנן או תמורה אחרת. חשוב לציין כי שידול לעניין זה ייחשב אף אם שידל אדם אחר, על מנת שיבצע במשדל מעשה זנות. בתוך כך קובע המחוקק נסיבות מחמירות במסגרתן שודל אדם לידי מעשה זנות ובהתאם לכך סנקציה עונשית מחמירה מהותית:

♦ בוצעה העבירה אגב ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או השגחה, לרבות ניצול מצוקה כלכלית או נפשית של המשודל – דין מבצע העבירה 10 שנות מאסר.

♦ בנסיבות לפיהן הפעיל הנאשם כוח או אמצעי לחץ לרבות איומים על המשודל או אדם אחר על מנת להביא את המשודל למעשה זנות – סנקציה עונשית בת 16 שנות מאסר.

♦ ניצל מבצע העבירה מצב – המונע התנגדותו של המשודל למעשה זנות בהיות האחרון חולה נפש או לקוי בשכלו או השיג את הסכמת המשודל במרמה לבצע מעשה זנות – סנקציה עונשית בת 16 שנות מאסר.

הבאת אדם לידי עיסוק בזנות

מדובר בעבירה משלימה לזו דלעיל כאשר הסנקציה העונשית מחמירה – 7 שנות מאסר. בהתאם לכך, שידול אדם –בהתנהגות או מחדל – לעסוק בזנות, על דרך קיום יחסי מין מלאים/חלקיים שנועדו לספק תאוות מין של אחר בתמורה לאתנן או תמורה אחרת, קבוע אף הוא כאיסור עצמאי. בהתאם לכך, בנסיבות לפיהן נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, תינקט החרפה עונשית בהתאמה ובנסיבות המצוינות לעיל.

עבירות זנות ותועבה כגון ניצול קטינים

חוק העונשין מחמיר משמעותית בהיבט סרסור קטינים למעשה זנות, שידולם למעשה/עיסוק בזנות ולבטח שעה שהעבריין פעל בהיבטים אלו בנסיבות מחמירות כמצוין לעיל. בתוך כך, קובע המחוקק ענישה במדרג חומרה עולה כמצוין מטה ובנסיבות בהן מלאו לקטין 14 שנים:

♦ בעבירת המוצא הקובעת 5 שנות מאסר יושתו על העבריין 7 שנות מאסר.

♦ בעבירת המוצא הקובעת 7 שנות מאסר יושתו על העבריין 10 שנות מאסר.

♦ בעבירת המוצא הקובעת 10 שנות מאסר יושתו על העבריין 15 שנות מאסר.

♦ בעבירת המוצא הקובעת 16 שנות מאסר יושתו על העבריין 20 שנות מאסר.

הגם שכך, בנסיבות בהן טרם מלאו לקטין 14 שנים ולחילופין מלאו לו 14 שנים אולם מבצע העבירה אחראי על הקטין, יוטל על העבריין כפל העונש הקבוע לצד העבירה ועד 20 שנות מאסר (רף עליון).

דין לקוחו של קטין

ככלל, מבצע מעשה הזנות ומקבל ה'שירות' אינם חבים בחבות פלילית. ואולם, במצב דברים לפיו צורך אדם שירותי מין הניתנים בידי קטין, תוטל סנקציה בת 3 שנות מאסר לצורך ה'שירות' וכל זאת, מבלי שתוטל אחריות פלילית על הקטין המספק שירותי מין. אף כאן מעשי זנות המסופקים בידי קטין ייחשבו, ככלל המעשים המכוונים לסיפוק תאוות מין של צורך השירות, לרבות יחסי מין חלקיים, ובלבד שניתנה תמורה על דרך אתנן או תמורה אחרת.

נטל ההוכחה

במצב דברים לפיו טען – מי שהואשם בצריכת שירותי מין מאת קטין – שלא ידע את גילו של מספק שירותי המין – עליו הראיה להוכיח את טענותיו. מכאן, שהחזקה המשפטית הינה שמקבל שירותי המין היה מודע לעובדת היות מספק שירותי המין – קטין, אלא אם כן הוכיח היפוכו של דבר.

החזקת מקום לשם זנות

חוק העונשין קובע עונש מאסר בן 5 שנות מאסר לאדם המחזיק במקום למטרת עיסוק בזנות ובמובחן מהחזקת מקום שנעשו בו מעשי זנות. ככל ומדובר במקום המקיים 'צביון' של בית בושת, מכון עיסוי וכדומה, ניתן יהיה להחיל את הגדרת הסעיף לפיו מדובר בהחזקת מקום לצורך עיסוק בזנות – ולהיפך. היסוד העובדתי שבעבירה נוגע להחזקת מקום או 'ניהולו' המשמש לעיסוק בזנות וזאת, לרבות כלי שיט או רכב אשר ניתן לטעון לגביהם – במקרים הרלוונטיים, שהם מוחזקים לצורך עיסוק בזנות. לעניין זה, אין נפקות האם מחזיק המקום או מנהלו עוסקים בזנות בעצמם אם לאו.

השכרת מקום לשם זנות

המשכיר או המחדש שכירות של מקום – מקרקעין, כלי שיט או רכב – מתוך ידיעה שהמושכר ישמש אדם לצורך מעשי זנות – דינו 6 חודשי מאסר. דין זה יחול אף אם נודע הדבר למשכיר לאחר השכרת המושכר ולא נקט המשכיר בפעולה להפסקת השכירות – הגם שקמה הזכות להפסקת השכירות ופינוי המושכר. ובמה שונה עבירת החזקת/ניהול מקום לשם זנות מעבירת השכרת מקום לצורך זנות? עבירת השכרת מקום לשם זנות מחמירה יותר מאחר והמחוקק 'מסתפק' בנסיבה מקלה יותר לשם הרשעת אדם – 'מעשה' זנות אל מול ה'עיסוק' בזנות. כמו כן, המחוקק מחמיר אף עם אדם המשכיר נכס לצורך כך, וזאת, על אף שאינו 'מנהל' את המקום או 'מחזיק' במקום.

איסור פרסום ומסירת מידע בדבר זנות של קטין

חוק העונשין קובע איסור פרסום ומסירת מידע בכל הנוגע למתן שירותי זנות בידי קטין ובסיס הרציונל ליצור 'סייג לסייג' הפועל כאמצעי מנע בדבר צריכת שירותי זנות ממש – הניתנים בידי קטין. בתוך כך, עצם הפרסום ומסירת המידע מהווים עבירה כשלעצמם ואין נפקא מינה האם הניב הפרסום תוצאה אם לאו. בהתאם לכך קבועה סנקציה עונשית בת 3 שנות מאסר למפרסם או מוסר מידע כאמור.

המניח לקטין לדור בבית זנות

הערך המוגן בבסיס העבירה נוגע לרצון להגן על קטין מפני חשיפה והשפעה שליליות מעצם הנוכחות בבית בושת בנסיבות לפיהן מתגורר הקטין במקום ולחילופין מקיים הקטין ביקורים תכופים במקום המאופיין בפעילות זנות. לפיכך, בעל המשמורת או אדם המסור על השגחת קטין בין הגילאים 2-17 והמאפשר אחת משתי החלופות דלעיל, צפוי לסנקציה עונשית בת 3 שנות מאסר.

פרסום והצגת תועבה

המחוקק אוסר על פרסום והצגת תועבה (תכנים פורנוגרפיים) מאחר ובכך קיים תמריץ ליצור ביקוש ותרבות צריכה מוגברת של אלו, בקרב הציבור הרחב – הגורמים לניצולם של ה'מציגים' (שחקנים הנוטלים חלק בתמונות וסרטים אגב חשיפת איברי גוף מוצנעים וקיום יחסי מין מלאים או חלקיים). לדעת מלומדים, המציגים בפרסום או בסרטים – תכנים מיניים, עוסקים בזנות בנוסף (במקרים רבים) ו'עיסוקם' עולה על רקע טראומות ילדות ופגיעות מיניות שחוו בעברם. בהתאם לכך קובע סעיף העבירה מספר חלופות:

♦ פרסום תועבה או הכנת חומרי תועבה לפרסום –  תטיל סנקציה עונשית בת 3 שנות מאסר.

♦ הצגת תועבה, לרבות ארגון או הפקה של הצגת תועבה במקום ציבורי או פרטי שאינו מטיל מגבלת גיל על הציבור הנוכח במקום – תטיל סנקציה פלילית בת 3 שנות מאסר.

♦ פרסום תועבה הכולל דמות קטין – תגרור סנקציה עונשית בת 5 שנות מאסר.

♦ פרסום תועבה בנסיבות לפיהן נעשה שימוש בגופו של קטין – תטיל סנקציה עונשית בת 7 שנות מאסר.

פרסום תועבה הכולל דמות קטין או נעשה שימוש בגופו של קטין – בידי האחראי על הקטין או בהסכמתו, תטיל סנקציה עונשית בת 10 שנות מאסר.

♦ החזקת פרסום תועבה הכולל דמותו של קטין – תטיל סנקציה בת שנת מאסר. ואולם, החזקה אינה כוללת תכנים הכוללים דמותו של קטין שהוחזקו באקראי ובתום לב.

פרסום פוגע על שלטי חוצות

המחוקק אוסר פרסום פוגעני על שלטי חוצות ומטיל סנקציה עונשית בת 6 חודשי מאסר או קנס לעבריין. בתוך כך, פרסום פוגע עשוי להיות אחד מאלו:

♦ תמונת עירום או תמונה המציגה חלקי גוף אינטימיים של גבר או אישה.

♦ תמונה המציגה קיום יחסי מין לרבות אלימות מינית או הכוללת סממנים של ביזוי או השפלה מיניים ולחילופין מציגה אדם כחפץ זמין לשימוש מיני.

♦ תמונה החושפת חלקי גוף של גבר או אישה העלולה לפגוע ברגשותיו המוסרים של הציבור או המקיימת פגיעה בקטינים או בחינוכם.

הגדרת שלט חוצות: שלטי פרסום לצד הדרכים, שלטי פרסום בתחבורה ציבורית לרבות שלטים בתחנות האיסוף וכן שלטים בלוחות מודעות שבפיקוח הרשות המקומית.

ארז טובי – עורך דין פלילי, מייצג חשודים ונאשמים בהליכים השונים ובמגוון עבירות זנות ותועבה – בכל רחבי הארץ. בדבר פרטים נוספים, מתן ייעוץ מידי והערכה משפטית ראשונית, התקשרו: 050-4321160