עו"ד פלילי ארז טובי - ליווי חשודים ונאשמים בעבירות מחשב

עו"ד פלילי ארז טובי – ליווי חשודים ונאשמים בעבירות מחשב

במציאות בת ימינו הפכו המחשבים לחלק אינטגרלי ומשמעותי בחיי היום-יום בתחומים רבים ומגוונים. בהתאם לכך, קיימת הסתמכות וציפייה של הציבור הרחב בכל הנוגע לבסיס הנתונים במחשבים, מערכות ממוחשבות ותוכנות בתחומי החיים השונים. משכך, פגיעה או שיבוש פעולת מחשב מהווים נזק מהותי והפרעה בוטה בשגרת חייו של הפרט, הציבור וגופים פרטיים או מוסדיים המספקים שירותים מגוונים לחברה ונחשבים כעבירות שיבוש חמורות.

במקרים מסוימים, שיבוש או פגיעה במערכות ממוחשבות או תוכנות המפעילות יישומים מהותיים עלולים להמית תוצאות הרות גורל במישור הביטחוני, כלכלי וחברתי. לפיכך, חדירה למחשב, שיבוש נתונים או מידעים האצורים בו – עלולים להפר את שלומו של הציבור ופגיעה בשגרת חייו התקינה. במאמר זה, נתמקד בעבירות מחשב שונות ובתוכן:

'שיבוש או הפרעה למחשב או לחומר מחשב'; 'מידע כוזב או פלט כוזב'; 'חדירה לחומר מחשב שלא כדין'; 'חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת'; ו'פעולות אסורות בתוכנה'.

חשודים או נאשמים בעבירות מחשב? עו"ד פלילי ארז טובי – 050-4321160

עבירות מחשב הכוללות שיבוש, הפרעה למחשב או לחומר מחשב

סעיף עבירת מחשב קובע שתי חלופות במסגרתן תוטל סנקציה פלילית בת 3 שנות מאסר לעבריין:

 • שיבוש פעולתו התקינה של המחשב או יצירת הפרעה הפוגמת בפעולתו התקינה של המחשב – פגיעה בחומרה.
 • מחיקת חומר מחשב לרבות שינוי חומר מחשב, שיבושו בכל דרך אחרת או הפרעה לשימוש במחשב – פגיעה בתוכנה.

בהתאם לכך, הפגיעה או שיבוש במחשב עלולים לנבוע הן בפגיעה בתוכנה המפעילה יישומי מחשב והן על דרך פגיעה או שיבוש פיזיים בחומרת המחשב (ניתוקו מהחשמל/אינטרנט, חשיפת המחשב להשפעת מגנט רב עוצמה הפוגע בדיסק הקשיח ועוד).

בתוך כך, ניתן להאשים את העבריין הממלא אחר אחת החלופות דלעיל אף אם ניסיונו לעבור עבירת שיבוש או הפרעה למחשב לא צלח הלכה למעשה. משכך, אין נדרשת התקיימות נזק לחומרת המחשב, לתוכנה או למידעים האצורים בו כתנאי להרשעת הנאשם.

עבירות מחשב הכוללות מידע כוזב או פלט כוזב

עבירות מחשב הכוללות מידע או פלט כוזבים מסווגת כעבירת פשע מאחר והסנקציה הקבועה לצידה מטילה 5 שנות מאסר למבצע העבירה. בתוך כך, קובע הסעיף שתי חלופות במסגרתן תוטל אחריות פלילית כנגד העבריין:

 • העברת מידע כוזב לאחר או אחסונו במחשב לרבות ביצוע פעולה בנוגע למידע על מנת שתוצאת הפעולה תניב מידע כוזב או פלט כוזב.
 • כתיבת תוכנה או העברת תוכנה קיימת לאחר או אחסון תוכנה במחשב במטרה שתוצאת השימוש בה תפיק מידע או פלט כוזב, לרבות הפעלת מחשב אגב שימוש בתוכנה לשם הפקת מידע או פלט כוזבים.

אף בעבירה זו אין דרישה שאכן תניב פעולתו של אדם למידע או פלט כוזבים כתנאי לתחולת סעיף העבירה. ומדוע מחמיר המחוקק בעבירה זו ומסווגה כעבירת פשע? מאחר והעבריין פועל לשינוי מאגר נתונים קיים, המשבש את הסדר הציבורי ופוגע באינטרס הציפייה וההסתמכות של הציבור או הפרט בהתאם למידעים או הפלטים המוצגים לו. בכל נושא של עבירות מחשב ניתן ליצור קשר עם עו"ד פלילי שפועל בתחום כבר שנים רבות.

עבירת חדירה לחומר מחשב שלא כדין

ככלל, מדובר ב'פריצה' למחשב המנוגדת לדין שעה שהעבריין מבקש להשיג מידע האצור במחשבו של הפרט, התאגיד וכדו'. פריצה למחשב יכול ותבוצע באמצעות תקשורת מחשבים וכן בידי פריצה ישירה למחשב האחר – גופא. בתוך כך, בעצם ה'פריצה' מופרים ערכים מוגנים ובתוכם: צנעת הפרט, סודיות עסקית או ביטחון המדינה. בהיבט זה, נפגע שלום הציבור ושגרת חייו מופרת בידי העבריין. חשוב לציין כי אין נפקא מינה באשר לשימוש שנעשה (בידי העבריין) בעצם חשיפת המידע – ככל ונחשפו מידעים, ואין רלוונטיות לטענה שבעצם פריצת המחשב או הנגשת המידעים האצורים בו לא עלתה תועלת או הפקת רווחים לנאשם. רוצה לומר: די בעצם החדירה לחומרי מחשב המקימה אחריות פלילית. בהתאם לכך, קובע המחוקק סנקציה פלילית בת 3 שנות מאסר בעבירת חדירה לחומר מחשב.

עבירת חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת

בעבירה זו ביקש המחוקק לקבוע אחריות פלילית וסנקציה עונשית (בת 5 שנות מאסר) אף במקרים במסגרתם בוצעה חדירה למחשב (בניגוד לדין) לשם ביצוע עבירה פלילית שונה או נוספת. אף בעבירה זו, פריצה יכול ותבוצע מרחוק (תקשורת נתונים) או בהפעלה ישירה של מחשב שלא בידי בעליו החוקיים. ובאלו מקרים מדובר? בנסיבות לפיהן חודר אדם באמצעות מחשב למערכת הממוחשבת הבנקאית לשם הגדלת יתרת הזכות המקורית בחשבון עובר ושב (עבירת גניבה). חשוב לציין כי יסודות העבירה מתקיימים בעצם החדירה ופריצה למחשב וזאת במנותק לתוצאות החדירה, האם בוצעו עבירות פליליות שונות או נוספות מעבר לעבירת פריצה וחדירה למחשב.

פעולות אסורות בתוכנה

בסעיף זה ביקש המחוקק למנוע או לפחות לצמצם את המקרים בהם משובש המחשב, נפרץ או נפגמת פעולתו התקינה באמצעות יצירת וירוס מחשבים או הפצת וירוסים לסוגיהם. חשוב אף לציין כי יצירת וירוס או הפצתו יכול ויתמקדו בשינוי נתונים הקיימים בבסיס נתוני המחשב. בהתאם לכך, סעיף העבירה קובע שני איסורים מרכזיים:

 • עצם יצירת וירוס מחשבים.
 • העברה, הפצה או החדרת הווירוס למחשב או מערכות תוכנה הפועלות במחשב.

בתוך כך, קובע המחוקק סנקציה פלילית בת 3 שנות מאסר למפיק תוכנה אשר סוגלה לבצע אחת מהפעולות הבאות:

 • שיבוש או הפרעה לפעילותו התקינה של מחשב.
 • מחיקת חומר מחשב, לרבות שינוי/שיבוש/הפרעה של חומר מחשב.
 • פעולות שגרמו למידע או פלט כוזבים.
 • חדירה לחומרי מחשב.
 • פעולות המאופיינות כהאזנת סתר בניגוד לדין.
 • פעולות הפוגעות בפרטיות בעלי המחשב.

הגם שכך, קובע סעיף העבירה חלופה מחמירה המטילה סנקציה פלילית בת 5 שנות מאסר בנסיבות לפיהן הופץ וירוס או הועבר לאחר או הוחדר וירוס למחשבו של אחר או הוצע לציבור וירוס לשם לתכלית אחת הפעולות האסורות המצוינות מעלה.

חשוב לציין כי די ביצירת תוכנת הווירוס ולחילופין בהחדרתה או בהפצתה לשם התקיימות היסודות העובדתיים בסעיף העבירה ואין נפקא מינה אם השתכלל רצונו של העבריין לכלל מעשה או תוצאה הנובעים מיצירת הווירוס, החדרתו או הפצתו.