עבירות מין במרחב הווירטואלי

  

עו"ד פלילי ארז טובי מייצג חשודים ונאשמים בעבירות מין

עו"ד פלילי ארז טובי מייצג חשודים ונאשמים בעבירות מין

בחברה המודרנית בת זמננו, חשופות הבריות בפני פרץ מידעים ואפשרויות רכישה וסחר ואינטראקציה חברתית ואחרת – באמצעות שירותים 'מקוונים' בתחומים רבים ומגוונים. דא עקא, 'אליה וקוץ בה'. לצד היתרונות הרבים והחשיפה בפני 'כל דבעי' בתחומים השונים טמונות סכנות ומכשולים אשר עלולים לפגוע באנשים תמימים בהיבטים רבים – הונאת כרטיסי אשראי גניבת זהות, סחר וסחיטה במידעים פרטיים הנשלפים ממאגרים ממוחשבים, השתלת וירוסים ו'בקשת כופר' ועוד.

ואולם, המאמר יתמקד בפן המתייחס בפוטנציאל להרשעת אדם בביצוע עבירות מין וכל זאת, בהיעדר מגע פיזי-ממשי-ישיר בין מבצע העבירה לקורבן העבירה.

הוכחת רכיבי עבירת מין

ככלל, בעבירות מין, מחויבת המאשימה להוכיח שני רכיבים עיקריים, מעבר לספק סביר, על מנת שבית המשפט ירשיע את הנאשם. הרכיב הראשון, מתייחס ליסוד העובדתי שאכן בוצעו מעשים מיניים הלכה למעשה – נגיעה בעלת סממנים מיניים, החדרת איבר או חפץ לגופה של המתלוננת ועוד. הרכיב השני, מתייחס להיעדר הסכמת המתלוננת או המתלונן למעשים האמורים. שהרי, במידה והמעשים בוצעו בהסכמת המתלוננת, אין לייחס לנאשם או הנאשמת מעשים אסורים המנוגדים לחוק העונשין ואין לראות באלו עבירות מין.

יחד עם זאת, החוק מפרט כי הסכמת המתלוננת למעשה הבעילה או הנגיעות בעלות סממן מיני, חייבת להתקיים במובנה המלא. קרי: הסכמה חופשית-רחבה ומדעת על מנת שלא תיוחס אחריות פלילית לבן הזוג ה'מבצע' את ה'המעשים' בבן הזוג האחר. שהרי, יחסים מיניים כשלעצמם אינם בבחינת עבירה […]. בהקשר זה חשוב לציין מקדמית כי אין המחוקק מאפשר למתלוננת שטרם מלאו לה 14 שנים, להביע את הסכמתה לבעילה. רוצה לומר, אף אם 'הסכימה' הקטינה לקיום יחסי מין עם בן זוגה – הסכמתה לאו הסכמה היא – ובן הזוג עלול למצוא עצמו מורשע בעבירת 'בעילה אסורה בהסכמה' ולהסתכן בסנקציה פלילית עונשית מקסימלית בת 5 שנות מאסר.

האם תיתכן עבירת מין ללא מגע פיזי?

לכאורה, על פי המוסבר מעלה, עבירת מין מושלמת – קלה או חמורה, תכלול את היסוד העובדתי של המעשים הפיזיים-מיניים וכן היעדר הסכמת האחר למעשים אלו. ואולם, בית משפט העליון קבע מפורשות – במספר הזדמנויות, כי "עבירות מין המבוצעות במסגרת המרחב הווירטואלי, פוגעניות לא פחות מעבירות הנעשות תוך מגע של ממש…".

הכיצד?

אחריות פלילית והרשעה עוקבת בביצוע עבירות מין יכול ותקום בנסיבות לפיהן ביצע הנאשם את העבירה בעצמו או שגרם לאחר לבצע את העבירה בקורבן העבירה ולחילופין, גרם לקורבן העבירה לבצע בגופה (שלה) את העבירה או הניעה (הנאשם) לבצע את העבירה בגופו של אחר.

לדוגמא: נאשם אשר שוחח בצ'אט עם המתלוננת והציג מצג שווא אודות זהותו, גילו וכדו'. במהלך השיחה ביקש הנאשם את הקטינה לגעת באיבריה המוצנעים והאחרונה נעתרה לבקשתו. בדוגמא זו, אין מגע פיזי-ממשי-ישיר בין ידיו של הנאשם לאיבריה של המתלוננת וכן התקיימה 'הסכמה פורמאלית' של הקטינה (שאינה נחשבת להסכמה ממש) לבצע בעצמה מעשים מגונים.

כאמור, מדובר בעבירת מעשה מגונה 'מושלמת' – שני רכיבי העבירה התקיימו במלואם וזאת על אף היעדרה של נגיעה פיזית ממשית בידי הנאשם – אשר אף לא נכח באותו החדר עם המתלוננת.

בפרשת פלוני הורשע הנאשם בעבירת 'גרם בעילה אסורה בהסכמה' בנסיבות לפיהן לא התקיים מגע פיזי ממשי בין הנאשם לבין המתלוננת הקטינה.

הנאשם שוחח עם המתלוננת בצ'אט אינטרנטי ושאל את הקטינה לגילה ונענה כי היא כבת 15. בתוך כך תיאר הנאשם את עצמו בפני הקטינה וכיזב בנוגע לגילו ומקום מגוריו. הנאשם ביסס את הקשר עם הקטינה ורכש את אמונה. בהמשך, ביקש הנאשם את המתלוננת להחדיר חפצים שונים לאיבר מינה וישבנה ולצלם את עצמה אגב כך – המתלוננת נעתרה לבקשות הנאשם, ובהמשך שלחה את הסרטונים כאמור. בסופו של יום, נותק הקשר בין השניים בהתערבות אמה של המתלוננת.

בית משפט השלום הרשיע את הנאשם כאמור והטיל עליו 6 חודשי מאסר לריצוי בפועל וזאת חרף המלצה חיובית מאת שירות המבחן המבקשת להסתפק בעונש מאסר על תנאי לצד צו מבחן שירות לתועלת הציבור ופיצוי כספי עבור המתלוננת. ערעור ראשון ושני המשיגים על חומרת העונש, נדחו בתורם בידי בתי המשפט (מחוזי ועליון)

בתוך כך, ייחס בית המשפט חומרה יתרה למעשיו של הנאשם בביצוע עבירות מין במרחב הווירטואלי, אשר כוונו כלפי פגיעה בגופם, נפשם וכבודם של קטינים.

בעניין פלוני אשר נדון בבית משפט העליון נקבעו מסמרות באופן נחרץ:

"מעשים מגונים של פעם, שהיו כרוכים במגע פיזי עם נפגע העבירה, נתחלפו להם כיום בסוגים שונים של מעשים בשלט-רחוק. החסות של האנונימיות הלכאורית והריחוק מהיושב בצדו השני של המחשב, משחררים חסמים ועכבות, ואנשים נורמטיביים כלפי חוץ, שולחים ידם במעשים שלא היו מעיזים לעשות בעולם שמחוץ למרחב האינטרנטי. מגע וחדירה פיזית נתחלפו בחדירה אל תוך המרחב האינטרנטי הפרטי-אינטימי של הגולש בצד השני".

בטרם הפך המחשב לחלק אינטגרלי וחשוב בחיי הבריות – בהיבט המקצועי, חינוכי וחברתי לא ניתן היה לשער אודות מציאות לפיה תוכלנה להתקיים עבירות סייבר בקונוטציה מינית. בהתאם לכך וכפועל יוצא, החוק, הפסיקה ואף דוקטרינות משפטיות, מתאימים את עצמם למציאות החדשה במקרים העולים ובכך מרחיבים את המסגרת הנורמטיבית המגדירה את האסור ואת המותר.