האם עלה החשד לגביך בנושא עבירות נשק? הואשמת בעבירה זו? פנה עכשיו לעורך דין פלילי ארז טובי!

האם עלה החשד לגביך בנושא עבירות נשק? הואשמת בעבירה זו? פנה עכשיו לעורך דין פלילי ארז טובי!

עבירות נשק מבקשות לשלול מציאות לפיה פרט המחזיק או רוכש נשק בלא רשות על פי דין להחזקתו – יעשה בו שימוש כאמצעי לכפות ציות על אחר.

בתוך כך, הרצון לכפות ציות על אחר מהווה איום רבתי ומוחשי כלפי הרשות השלטונית, באשר לה המונופול והסמכות הבלעדית לכפיית הפרט לציית כמו גם הכפפתו לרשות השלטונית.

בהתאם לכך, נקבעו הוראות איסור בחוק העונשין המהוות אמצעי מנע בכל הנוגע לאלו: החזקה, רכישה, נשיאה, הובלה, ייצור, ייבוא ויצוא ומכירת כלי נשק.

אמצעי מנע אלו ישללו – או לכל הפחות יפחיתו משמעותית – ביצוע 'עבירות מהות' בנשק ותחמושת. מאמר זה יתמקד בסעיפי האיסור השונים בהיבט ביצוע עבירות נשק. בכל הקשור בנושא עבירות נשק יש להיוועץ עם עורך דין פלילי מקצועי.

הגדרת נשק ועבירות נשק

נשק ייחשב לכלי שעבר התאמה לצורך ירי כדור, קלע, פגז, פצצה או כיוצא באלו (הגדרה מרחיבה), שהם בעלי כושר 'המתת אדם', לרבות חלקים, אביזרים ותחמושת לכלי האמור. במילים אחרות, הגדרת נשק מבוססת על 3 פרמטרים: כלי בעל פוטנציאל להעיף מטען, המטען בעל כושר המתת אדם וכן חלקי חילוף (לדוגמא 'קנה', נוקר) ותחמושת. על פי הגדרת המחוקק, כל אחד מאלו ייחשב כ'נשק'.

כמו כן, כלי שעבר התאמה לצורך פליטת חומר שיועד להזיק לאדם אף הוא ייחשב ל'נשק' לרבות חלקי חילוף, אביזרים ותחמושת לכלי האמור.

בנוסף, ייחשבו כ'נשק' אף אלו: תחמושת, פצצה, רימון וכל חפץ נפיץ אחר אשר בכוחם להמית אדם או להזיק לו לרבות חלקיהם של אלו.

רכישת נשק או החזקתו

פרט הרוכש או המחזיק נשק בהיעדר רשות על פי דין (דהיינו מבצע עבירת נשק על פי הגדרת החוק) צפוי לסנקציה פלילית בת 7 שנות מאסר. בנסיבות לפיהן רכש או החזיק חלקי נשק, אביזרים או תחמושת – דינו 3 שנות מאסר.

הגנות

האמור לעיל לא יחול במקרים לפיהם 'עבר' אדם עבירות רכישה/החזקה רק משום שלא שילם את אגרת רישיון הנשק במועדה או לא חידש את רישיון הנשק (הגם שלא הייתה מניעה לחדשו), כנקבע בחוק כלי הירייה ותקנותיו.

איסורים נוספים בנשק

ייצור, ייבוא, ייצוא ומסחר בנשק או על עסקה אחרת בנשק אשר במסגרתה מתבצעת מסירת החזקה בנשק מהפרט לזולתו – בין בתמורה ובהיעדר תמורה, וללא היתר כדין, יטילו סנקציה עונשית בת 15 שנות מאסר על מבצע העבירה. ויודגש, הרשאי למכור נשק על פי דין ומכר או מסר נשק למי שאינו רשאי על פי דין להחזיק בנשק – דינו 15 שנות מאסר. ומה הדין אם מכירת הנשק או מסירת החזקה נעשו על פי בדיקה רשלנית? במקרה זה קובע המחוקק סנקציה עונשית מחמירה פחות – 3 שנות מאסר.

דגשים

♦ אין נפקא מינה אם בזמן ביצוע עבירה בנשק היה כלי הנשק תקין אם לאו. בכל מקרה יוגדרו מקרים כעין אלו כעבירות נשק, לכל דבר ועניין.

♦ הטוען לרשות בכל הנוגע להיבטי האיסורים בעבירות נשק – עליו הראיה.

♦ חזקת המקום – בנסיבות לפיהן נמצא נשק במקום פלוני, ברירת המחדל הינה שבעל החזקה במקום, ייחשב כבעל החזקה על הנשק. חריג לכך: בעל המקום הוכיח היפוכו של דבר.

האם עלה החשד לגביך בנושא עבירות נשק? הואשמת בעבירה זו?פנה ללא דיחוי לעורך דין פלילי – ארז טובי, לשם ייעוץ והערכה משפטית-ראשונית: 050-4321160