האם נקשר סביבך החשד של עבירות סחיטה? צור קשר ללא דיחוי!

האם נקשר סביבך החשד של עבירות סחיטה? צור קשר ללא דיחוי!

עבירות סחיטה מעצם טיבן שוללות את רצונו של מושא העבירה בהיבט שאיפתו לפעול בדרך מסוימת ולחילופין פוגמות או פוגעות ברצונו להימנע מביצוע פעולה מסוימת, וכל זאת בהפעלת אמצעים פסולים המכוונים נגדו על דרך: איומים, כפייה פיזית או הפעלת מכבש לחצים נפשיים.

בכך, מתקיימת פגיעה בחירותו ובחופש בחירתו של קורבן העבירה לפעול כטוב לבו או להימנע מפעולה מסוימת כרצונו. עבירות סחיטה, כפי שתפורטנה בהמשך, נבדלות אלו מאלו על פי מידת הלחץ שהופעל על מושא העבירה והאמצעים שנאכפו על הפרט, ברצון הסוחט להניעו לפעול או להימנע מביצוע פעולה.

עבירות סחיטה בכוח

בסיס הרציונל של עבירות סחיטה מבקש לשלול הפעלת אמצעים בנסיבות המנוגדות לחוק אשר תכליתן לסחוט את קורבן העבירה. בתוך כך, אמצעי הפעלת לחץ אסורים כוללים שימוש בכוח פיזי כנגד קורבן העבירה; הפעלת כוח מכאני; שימוש בחומרים משכרים (לרבות סמים) כאמצעי המכוון נגד מושא הסחיטה ואין נפקא מינה – האם חומרים משכרים אלו חוקיים אם לאו. אמצעי לחץ אלו פוגמים ופוגעים בכושר התנגדותו של קורבן העבירה למעשה הסחיטה ובכך שוללים את הסכמתו הרחבה מדעת לבצע פעולה או להימנע הימנה וכל זאת על פי השלטת רצונו של הסוחט. למען הסר ספק קובע המחוקק נחרצות: "לעניין סעיף זה, דין המאכיל או המשקה סמים או משקאות משכרים כדין המשתמש בכוח".

מדרג חומרה ותחולה

סעיף העבירה מונה שתי חלופות לביצוע עבירת הסחיטה ואלו הן:

♦ הפעלת אמצעי סחיטה בניגוד לדין לשם הנעת אדם לבצע מעשה או להימנע מעשיית מעשה שהנסחט רשאי להימנע מעשותו – תטיל אחריות פלילית על הסוחט וסנקציה עונשית בת 7 שנים.

♦ גרמו אמצעי הסחיטה בכוח לתוצאה ה'מיוחלת' של הסוחט בפועל, יישא האחרון באחריות פלילית למעשיו וצפוי לסנקציה עונשית מחמירה יותר – 9 שנות מאסר.

חשוב לציין כי בעוד החלופה הראשונה מטילה אחריות פלילית וענישה מעצם הפעלת אמצעי סחיטה בכוח כשלעצמם ובמנותק לתוצאת הסחיטה, הרי שבחלופה השנייה תנאי סף לתחולתה הינו שרצון הסוחט במעשי הפעלת אמצעי כוח, הוגשם הלכה למעשה.

סחיטה באיומים

אמצעי הלחץ הייחודי והפסול בעבירה הינו הפעלת איומים על מושא העבירה כאמצעי המביא לסחיטה בידי העבריין. ומה ייחשב כאיום? איומים בכתב, בעל פה, על דרך התנהגות כלפי קורבן העבירה בפגיעה בניגוד לדין: בגופו, בגופו של אדם אחר, בחירותו, ברכושו, בפרנסתו, בשמו הטוב, בצנעת הפרט של קורבן העבירה, בפרסום והכתמת שמו או בהימנעות מפרסום חיובי הנוגע לקורבן העבירה או של אדם אחר, בהילוך אימה על קורבן העבירה וכל אלו על מנת להביא לאחת מאלו – הנעת קורבן העבירה לבצע פעולה המנוגדת לרצונו וחופש בחירתו או הנעת קורבן העבירה להימנע מביצוע פעולה המותרת בדין.

ויודגש, דרישת ה'איומים' על פי לשון הסעיף תושג אף אם הושמעו איומים בידי הסוחט כלפי קורבן העבירה אשר מכוונים כלפי צד ג'. ולמה הכוונה? שמעון מאיים על ראובן כי יפגע בלוי שהוא עובדו של ראובן, באם ראובן לא יישמע להוראותיו של שמעון (דרישת האיומים על פי לשון הסעיף תתקיים אף אם לוי אינו נוכח בזמן הטחת האיומים ואף אם תכני האיומים מעולם לא הגיעו לאוזניו). בהתאם לכך, הפעלת איומים על קורבן העבירה כאמצעי סחיטה הינם אסורים וסעיף העבירה קובע שתי חלופות במדרג חומרה עולה:

♦ סחיטה באיומים אשר לא הביאה לתוצאה ה'מיוחלת' של הסוחט – תטיל סנקציה עונשית בת 7 שנות מאסר.

♦ סחיטה באיומים אשר הביאה לתוצאות ה'רצויות' של העבריין ואשר גרמה לקורבן העבירה לבצע מעשה בניגוד לרצונו או מנעה מקורבן העבירה לבצע מעשה שהוא רשאי לבצעו – תגרור סנקציה עונשית בת 9 שנות מאסר כנגד הנאשם בביצוע העבירה.

ארז טובי – עורך דין פלילי, מייצג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים, בערכאות השונות בכל רחבי הארץ.

נחשדת בביצוע עבירה, הוגש נגדך כתב אישום? פנה ללא דיחוי לקבלת ייעוץ והערכה משפטית: 050-4321160