האם חשדו בך בנושא עבירות סחר בבני אדם? הואשמת בעבירות אלו? צור קשר עכשיו!

האם חשדו בך בנושא עבירות סחר בבני אדם? הואשמת בעבירות אלו? צור קשר עכשיו!

עבירות סחר בבני אדם החל עוד בתקופת הזמן העתיקה והתופעה קבלה ביטוי שעה שאומה הכובשת עם אחר נוטלת לעצמה – כשלל מלחמה – את כלל משאביו של העם הכבוש לרבות לקיחת שבויים (חיילי הצבא המובס שנותרו בחיים וכן פרטים המהווים חלק מהאוכלוסייה האזרחית – גברים, נשים וטף). בהמשך, נמכרו האחרונים כעבדים, נשים וילדות נסחרו כשיפחות מין והאתנן העולה ניתן לידי "בעליהן החוקיים".

בעת האחרונה אנו עדים לתופעה הנקראת סחר בבני אדם אשר שמדובר בנסיבות שונות, אם כי ה'מטרות' נותרו זהות בבסיסן: נשים במדינות נחשלות מבחינה כלכלית, מנוצלות בבוטות בידי גורמים המבקשים להפיק רווח כלכלי על דרך מכירתן לתעשיית המין במקומות השונים בעולם – 'מכוני ליווי', בתי בושת ועוד. שעבוד הנשים וכפייתן לעבוד בתעשיית המין פוגעת מהותית בחירותן ובזכותן לאוטונומיה על גופן וכפועל יוצא הוגדרה תופעת הסחר בבני אדם כאיסור חמור, בחוק העונשין בישראל. בכל נושא הקשור לעבירות סחר בבני אדם יש להיוועץ עם עו"ד פלילי.

עבירות סחר בבני אדם

פשעי הסחר בבני אדם הוגדרו בחוק העונשין – בתיקון 91, והם מתפרשים אל מעבר למסחר בנשים למטרת 'תעשיית המין המקומית' ומטילות איסורים אשר בצדם עונשי מאסר ממושכים – הן ל'מוכר', ל'קונה' ו'המתווך' – בין אם קיבל תמורה בעבור תיווכו ובין אם לאו. בתוך כך, קובע המחוקק 3 וריאציות עבירה שונות במסגרתן עלול העבריין להיחשף לאחריות פלילית בגין מעשיו:

♦ סחר באדם בגיר מתוך כוונה או העמדה בסכנה לאחת מהחלופות הבאות: נטילת איבר מאיברי גופו; הולדת ילד או נטילתו; הבאתו לידי עבדות; הבאתו לידי עבודת כפייה; הבאתו לידי מעשה זנות; הבאתו לידי השתתפות בפרסום תועבה או בהצגת תועבה; ביצוע עבירת מין בו. רוצה לומר: פעולת סחר באדם שמלאו לו 18 שנים במטרה לבצע את אחת החלופות המצוינות ולחילופין, בפעולת הסחר יש משום סכנה ופוטנציאל להתרחשות אחת החלופות דלעיל, תגרור סנקציה עונשית כנגד הצדדים למסחר בבגיר, בדמות 16 שנות מאסר.

♦ בנסיבות לפיהן פעולת המסחר כוונה כנגד קטין ועל פי התנאים או החלופות המצוינים לעיל, תוטל סנקציה עונשית מחמירה יותר – 20 שנות מאסר.

♦ פעולת תיווך תטיל אחריות פלילית על הגורם המתווך וללא אבחנה האם פעולת התיווך הניבה 'שלל' או תמורה כעולה מהפעולה – הן לגבי סחר בבגירים והן לגבי סחר בקטינים.

תחולת סעיפי העבירה

חשוב לציין כי ניתן להרשיע בהקשרים המצוינים לעיל אף אם מעשי הנאשם לא הגיעו כדי התמלאות אחת מהחלופות המצוינות ודי בכך שפעולות הסחר מקיימות פוטנציאל או סכנה לקרות אלו: סחר באיברים, פונדקאות, עבדות, זנות, פרסום/הצגת תועבה או ביצוע עבירות מין במושא העבירה. הוא הדין באשר למתווך לפעולות סחר בנסיבות לפיהן מושא העבירה קטין או בגיר, ואין נפקא מינה אם קיבל המתווך תמורה אם לאו. תיווך אשר כוון לצורך סחר בבני אדם, הגם שבסופו של יום לא נשאה פעולת התיווך 'פרי' – דהיינו לא הוצאה כוונת הסחר מן הכוח אל הפועל, תחייב את המתווך באחריות פלילית המלווה בסנקציה עונשית תואמת (תיווך בסחר בגירים – 16 שנות מאסר; תיווך בסחר קטינים – 20 שנות מאסר). כמו כן, מציין המחוקק – פוזיטיבית בסעיף החוק, הגדרת 'סחר בבני אדם' מהי: מכירה או קניה של אדם, לרבות ביצוע עסקה שונה באדם ובמנותק לעובדה – האם התקבלה תמורה אם לאו, בעבור פעולות אלו.

ענישת מינימום לעבירות סחר בבני אדם

המחוקק נותן את דעתו בהחמרה עם עונשם של נאשמים בעבירות סחר בבני אדם על דרך צמצום שיקול דעת בית המשפט בכל הנוגע להקלה בענישת עבריינים וקובע: בנסיבות לפיהן הורשע נאשם בעבירות אלו, יוטל עונש מאסר בן 4 שנים לפחות – בכל הנוגע לעבירות סחר בבגירים, ועונש מאסר בן 5 שנים לפחות – בעבירות סחר בקטינים. כמו כן, קובע המחוקק כי אף בנסיבות לפיהן החליט בית המשפט לגזור את עונשו של נאשם שהורשע בעבירות סחר, על דרך ענישה הצופה פני עתיד (מאסר על תנאי), יתקיים רכיב עונשי נוסף בדמות מאסר בפועל – לצד עונש מאסר על תנאי. בכך, מצר המחוקק מקדמית, את שיקול דעת בית המשפט המבקש להקל עם עונשו של נאשם – שהורשע בעבירת סחר.

ארז טובי – עורך דין פלילי, מייצג בענף המשפט הפלילי ובו בלבד. נחשדת בעבירות סחר, הוגש נגדך כתב אישום בעבירות סחר בבני אדם? פנה בדחיפות לקבלת ייעוץ ראשוני והערכת מצבך המשפטי. לפרטים נוספים התקשר: 050-4321160