נחשדת בעבירות התפרצות? הואשמת בעבירות פריצה? פנה עכשיו לעו"ד פלילי ארז טובי!

עורך דין פלילי – ארז טובי, מייצג חשודים ונאשמים בתחום של עבירות פריצה והתפרצות, צור קשר עכשיו!

עבירות פריצה והתפרצות טומנות בחובן רכיבים פוגעניים ובתוכם 'הסגת גבול', 'כניסה בלתי חוקית' למקרקעין לרבות נכסי מטלטלין.

בתוך כך, מסווגות עבירות פריצה והתפרצות כפגיעה ברכושו של אדם והערך המוגן אליו מכוון המחוקק הנו: זכויותיו הקנייניות של הפרט. המאמר יעסוק בעבירות פריצה, כניסה והתפרצות; כניסה והתפרצות למקום מגורים או תפילה או ממנו; התפרצות לבניין או מבניין שאינו מקום מגורים או תפילה; כניסה והתפרצות בנסיבות מחמירות; החזקת מכשירי פריצה; ונסיבות מחשידות בכוונת פריצה.

הגדרות: פריצה, כניסה והתפרצות

בנסיבות לפיהן שובר אדם חלק חיצוני או פנימי של בניין ולחילופין פותח דלת/חלון/תריס בין אם על ידי משיכה, דחיפה, הרמה או במפתח – הריהו נקרא 'פורץ'.

לעומת זאת, אדם המכניס לבניין חלק מגופו או מקצת מהכלי (שבאמצעותו עושה שימוש להיכנס לבניין) ייחשב כ'נכנס'. 'מתפרץ' – ייחשב אדם בנסיבות לפיהן 'נכנס' או 'פרץ' ו'יצא' מבניין – כמוסבר לעיל. ואולם, קובע המחוקק חלופה נוספת – מרחיבה ומחמירה – במסגרתה מתקיימת מעין חזקה של 'פריצה ו'כניסה' בנסיבות לפיהן נכנס אדם לבניין באיום, תחבולה, קנוניה או הכניסה לבניין בוצעה דרך פתח שאינו מיועד לכניסה לבניין (דוגמת ארובה). בכל נושא הקשור לעבירות פריצה והתפרצות יש לפנות לעורך דין פלילי מקצועי.

עבירת כניסה והתפרצות למקום מגורים או תפילה או ממנו

מקום מגוריו של אדם נחשב כ'מבצרו' ולפיכך מבקש המחוקק לעגן בחוק ערכים מוגנים בדמות איסור כניסה והתפרצות למקום מגורים או תפילה (לרבות מקום המקיים טקסי פולחן ודת). בהתאם לכך קבועה סנקציה עונשית בת 5 שנות מאסר בנסיבות לפיהן נכנס אדם למקום מגורים או תפילה או שהה בהם בכוונה לבצע גניבה או פשע. למען הסר ספק, הדיבור 'מקום' אוצר בתוכו את האיסורים – 'כניסה ו'התפרצות', אף בנוגע למיטלטלין. בהתאם לכך קיימות שתי חלופות בסעיף העבירה במדרג חומרה עולה:

♦ 'כניסת' אדם לבית מגורים או תפילה, לרבות שהייה בהם בכוונה לבצע גניבה או פשע – תגרור סנקציה פלילית בת 5 שנות מאסר.

 'התפרצות' אדם לבית מגורים או תפילה בכוונה לבצע גניבה או פשע – תגרור סנקציה פלילית בת 7 שנות מאסר.

חשוב לציין כי אדם השוהה במקום מגורים או בית תפילה ו'התפרץ' אל מחוץ להם לאחר שביצע גניבה או עבירת פשע, יישא באחריות פלילית מחמירה בנוסף – כמצוין בחלופה השנייה לעיל.

כניסה והתפרצות בנסיבות מחמירות

בנסיבות לפיהן בוצעו עבירות – כניסה והתפרצות למקום מגורים/תפילה, התפרצות לבניין שאינו מקום מגורים או תפילה, שעה שהעבריין חמוש בנשק (חם או קר), קבועה סנקציה עונשית מחמירה בשיעור כפל העונש הקבוע לצד העבירה בהתאמה (10 שנות מאסר/14 שנות מאסר).

עבירות פריצה והתפרצות, החזקת מכשירי פריצה

נתפסו מכשירים או כלים אשר ייעודם לשם פריצה לבניין – ברשותו של אדם, ואין האחרון מספק הסבר סביר להימצאות אלו ברשותו – דינו 3 שנות מאסר. בכך, מבקש המחוקק למנוע עבירות פריצה או להביא להפחתת שיעור עבירות הפריצה וזאת באמצעות קביעת איסור מניעה. בהתאם לכך, עצם החזקת כלי פריצה יוצרת אחריות פלילית וזאת (כמובן) בכפוף להיעדר הסבר סביר להימצאות אלו בידי המחזיק.

עבירת נסיבות מחשידות בכוונת פריצה

חוק העונשין קובע כי אדם המקיים אחת מהנסיבות הבאות יישא באחריות פלילית המטילה סנקציה עונשית בת 5 שנות מאסר:

♦ נשיאת נשק או מכשיר בעלי פוטנציאל סיכון או פגיעהבכוונה לפרוץ או להיכנס לבניין לשם ביצוע עבירת גניבה או פשע.

♦ החזקת מכשיר שייעודו לשם פריצה לבניין בכוונה לבצע פשע.

♦ אדם רעול פנים, לרבות הסוואת פניו על דרך השחרתם, בכוונה לבצע גניבה או פשע.

♦ שהייה בבניין בכוונה לבצע עבירת גניבה או פשע ואשר ננקטו אמצעים להסתרת נוכחותו של השוהה.

הנחת הבסיס אם כך קובעת: התקיימות אחת הנסיבות כשלעצמה מהווה 'שלב מכין' מתוך רצון להוציא אל הפועל, עבירות התפרצות או פריצה כהגדרתן לעיל. בהתאם לכך, יסודותיה העובדתיים של 'עבירת הנסיבות המחשידות' מתקיימים הלכה למעשה, אף אם לא בוצעו עבירות התפרצות או פריצה במבחן התוצאה.

עורך דין פלילי – ארז טובי, מייצג חשודים ונאשמים במשפט הפלילי, בהליכים השונים. בדבר ייעוץ משפטי והערכה ראשונית, התקשרו: 050-4321160