נחשדת בעבירת שוד? הואשמת בעבירות שוד מזוין? פנה ללא דיחוי לעורך דין פלילי ארז טובי!

עבירות שוד מקפלות בתוכן את יסודות עבירת הגניבה (ראה מאמר עבירות רכוש) בנסיבות לפיהן בוצעה הגניבה והתלוו אליה מעשי אלימות מצד העבריין כלפי בעל הנכס. משכך עבירת השוד מתבססת ברצון העבריין לשלול מאת קורבן העבירה את זכותו הקניינית בנכס וזאת, בשילוב מעשי אלימות בזיקה ישירה ולתכלית פגיעה קניינית בקורבן העבירה.

בהיבט זה חשוב לציין כי אין נפקות באשר לנכס (סוג, ערך כספי) הנשדד בידי העבריין ועיקר הדגש ניתן לאלימות שננקטה כלפי קורבן העבירה לצורך ביצוע הגניבה ובזיקה ישירה אליה.

המאמר יתמקד בעבירות שוד; ניסיון שוד; ודרישת נכס באיומים.

עבירת שוד

עבירות השוד מתאפיינות בשני רכיבים בסיסיים: ביצוע עבירת גניבה ונקיטה באמצעי אלימות כלפי קורבן העבירה.

בהתאם לכך קובע המחוקק כי פרט הגונב דבר ובזמן הגניבה או בסמיכות לגניבה (לפני או אחרי) מבצע העבריין מעשה אלימות או מאיים להפעיל אמצעי אלימות כלפי קורבן העבירה – התמלאו רכיבי עבירת השוד, ובהתאם לכך תוטל סנקציה עונשית בת 14 שנות מאסר. חשוב לציין כי אף אם ביקש העבריין 'לעכב' את הנכס ברשותו (ובמובחן מגניבתו) ובנוסף נקט באמצעי אלימות לשם כך, הרי שהתמלאו יסודות של עבירות שוד. לעיתים עבירות שוד נתפסות יחד עם עבירות פריצה והתפרצות.

שוד בנסיבות מחמירות

עבירות שוד בנסיבות מחמירות מטילות על העבריין סנקציה עונשית מחמירה-משמעותית בדמות 20 שנות מאסר. בהתאם לכך קובע המחוקק 3 חלופות במסגרתן תיוחס לנאשם עבירת שוד בנסיבות מחמירות:

♦ בשעת ביצוע עבירת השוד היה הנאשם מצויד בכלי נשק או 'במכשיר' בעל פוטנציאל לסכן או לפגוע בקורבן העבירה.

♦ עבירת השוד בוצעה בידי חבורה.

♦ בשעת מעשה השוד או בסמיכות לפניו/לאחריו פצע מבצע העבירה אדם, הכהו או נקט באלימות אחרת כלפיו.

עבירת ניסיון שוד

עבירת ניסיון השוד נועדה להחמיר עם הנאשם אף אם לא עלה בידו להוציא את כוונתו לשדוד – מן הכוח אל הפועל. בהתאם לכך, תקיפת (ראה מאמר – עבירות אלימות) אדם לשם שוד תטיל סנקציה פלילית – בת 7 שנות מאסר – על הנאשם, אף אם לא הושלמה עבירת השוד הלכה למעשה. ואולם, בוצעה עבירת 'ניסיון השוד' באחת החלופות דלעיל – שוד בנסיבות מחמירות, סנקציה עונשית מחמירה בת 20 שנות מאסר – תוטל על מבצע העבירה.

עבירות שוד בדבר דרישת נכס באיומים

עבירות שוד בדבר דרישת כנס באיומים מייחסת למבצע העבירה את הכוונה לגנוב נכס השייך לאחר וזאת אגב נקיטת איומים או הפעלת כוח לתכלית זו. ובמה נבדלת עבירת דרישת נכס באיומים מעבירת השוד? בעבירת השוד נדרשת התקיימות 'עבירת משנה' – גניבה (שאליה התלוו מעשה אלימות) ובעבירת דרישת נכס באיומים אין דרישת סף להתקיימות עבירת גניבה כתנאי לביסוס עובדות העבירה. בדומה לכך, עבירת 'ניסיון שוד' דורשת קיומה של עבירת תקיפת אדם למטרת השוד – הגם שעבירת השוד כשלעצמה, לא השתכללה לכלל ביצוע. בהתאם לכך, קובע חוק העונשין סנקציה עונשית בת 5 שנות מאסר למבצע עבירת דרישת נכס באיומים.

נסיבות מחמירות

במצב דברים לפיו דרש אדם נכס באיומים בהיותו נושא נשק חם או קר – דינו 10 שנות מאסר. הרציונל, עוצמת האיום על קורבן העבירה מקבלת משנה תוקף בחריפותה, שעה שמבצע העבירה נושא נשק לתכלית מימוש האיום כלפי מושא העבירה.

נעצרת בחשד לביצוע שוד, הואשמת בעבירת השוד? פנה בדחיפות לעורך דין פלילי ארז טובי, לקבלת ייעוץ וייצוג.

לפרטים נוספים התקשר: 050-4321160