פגיעה בקטינים ובחסרי ישע - עו"ד פלילי ארז טובי

פגיעה בקטינים ובחסרי ישע – עו"ד פלילי ארז טובי

פגיעה בקטינים ובחסרי ישע בידי אחר מהווה הפרה מהותית ובוטה של זכות הנפגע לאוטונומיה על גופו וזכותו לחיים שלווים ולביטחון אישי על כל המשתמע מכך, בנסיבות לפיהן תקיפתו בוצעה בניגוד לדין.

ייצוג נאשם בעבירות פגיעה בקטינים על ידי עורך דין פלילי, אינו פשוט כלל ועיקר. בהיבט זה קובע חוק העונשין איסורים חמורים וסנקציות פליליות כבדות משקל על אדם המפר הוראות אלו. איסורים אלו מקבלים משנה תוקף שעה שמפר איסורים אלו כיוון את מעשי התקיפה או הפגיעה כנגד שכבות חלשות – קטינים, חסרי ישע וקשישים – שכן אלו מתקשים להגן על עצמם מפני פרטים החזקים מהם, מבחינה פיזית, נפשית ושכלית.

מבצעי העבירות מנצלים באופן ציני את 'יתרונם', 'כוחם' אל מול קטינים, ילדים, קשישים או חסרי ישע המסורים למרותם, אחריותם או לשליטתם בהם – בנסיבות שונות.

מי ייחשב כ'חסר ישע'?

אדם אשר מחמת גילו, מחלתו או ליקוי במצבו הגופני, נפשי, שכלי או מכל סיבה אחרת – אינו מסוגל לדאוג לצורכי מחייתו, בריאותו או שלומו. עו"ד פלילי מקצועי יגן עליכם בפני פגיעה מסוג זה.

 

פגיעה בקטינים ובחסרי ישע

חוק העונשין מבאר מי הם אלו אשר ייחשבו כ'אחראים' על פגיעה בקטינים ובחסרי ישע , בפירוט הבא:

הורה או אדם אשר מוטלת עליו האחריות לצורכי מחייתו, בריאותו, חינוכו או שלומו של קטין או חסר ישע.
בן משפחתו של קטין או חסר ישע ובלבד שמלאו לאחראי 18 שנים והוא בעצמו אינו חסר ישע. קרבת האחראי לקטין יכול שתהא אחד מאלו: בן זוגו של הורה הקטין, סבו או סבתו, צאצאו, אחיו או אחותו, גיסו או גיסתו, דודו או דודתו.
אדם שהקטין מתגורר עמו או נמצא במחיצתו דרך קבע ובלבד שמלאו לאדם 18 שנים ואכן קיימים בין הקטין לבינו יחסי מרות או תלות.
חשוב אף לציין כי החוק מטיל אחריות פלילית רחבה על אדם (שאינו 'אחראי' על קטין או חסר ישע) המבצע עבירת פגיעה בקטינים ובחסרי ישע באופן יזום כנגד קטין או חסר ישע ואף חמור מכך – בנסיבות לפיהן היה על האחראי לפעול בדרך מסוימת כלפי קטין או חסר ישע והאחראי נמנע מביצוע פעולה כנדרש. רוצה לומר: ביצוע עבירה על דרך מחדל.

 

תקיפת קטין או חסר ישע

ככלל, תקיפת קטין או חסר ישע נחשבת לעבירה חמורה והסנקציה הקבועה לצד העבירה מטילה עונש מקסימלי בן 5 שנות מאסר. אם העבירה גרמה ל'חבלה חמורה', בית משפט יכול להטיל על נאשם שהורשע בעבירה, עד 7 שנות מאסר.

חשוב לציין כי בנסיבות לפיהן בוצעה עבירת תקיפה הנחשבת כהתעללות גופנית, נפשית או מינית בידי אדם ה'אחראי' כלפי קטין או חסר ישע, מחמיר המחוקק וקובע עד 9 שנות מאסר לאדם המורשע בעבירה. נאשמים בעבירות אלו יכולים להסתייע בשירות של עורך דין פלילי על מנת לנסות ולהפחית את חומרת האישומים.

 

חובת דיווח – כללי

ברצון המחוקק לקעקע פגיעה בשכבות חלשות ולהילחם עד חורמה בתופעה, קובע חוק העונשין חובת דיווח בידי צדדים החיצוניים לעבירות הפגיעה בקטינים וחסרי ישע. בתוך כך, בהתקיים יסוד סביר בידי אדם (שכנים, מכרים וכדומה) כי זה מקרוב נעברה עבירה בקטין או חסר ישע, קמה חובת דיווח על האדם – בהקדם האפשרי, לעובד סוציאלי ולרשות המשטרה. הימנעות מדיווח כאמור – עבירה על דרך המחדל, מהווה הפרת החוק ובהתאם לכך קבועה סנקציה פלילית בדמות עונש מאסר עד 3 חודשים.

 

חובת דיווח בידי בעל מקצוע

בסקירת חומרי החקירה בידי עו"ד פלילי, עולה כי במקרים רבים עבירות כלפי קטין או חסר ישע מתבצעות בחדרי חדרים. ואולם, כפועל יוצא בעבירות תקיפה, נדרש קורבן העבירה לעתים לטיפול רפואי. בהתאם לכך, קמה חובת דיווח על נותני טיפול רפואי אודות כל מקרה שבו קם חשד לפיו הפגיעה בפציינט המקבל טיפול רפואי, בוצעה בעבירה. בתוך כך, רופאים, אחיות עובדים סוציאליים, עובדי חינוך, עובדי רווחה, פסיכולוג וכיוצא באלו, מחויבים לדווח אם קם יסוד סביר למחשבה כי נעברה עבירה בקטין או חסר ישע. בנסיבות לפיהן נמנעו אלו ממסירת דיווח כאמור, חוק העונשין קובע סנקציה פלילית מרבית בת 6 חודשי מאסר.

זומנת לחקירה בחשד לעבירות פגיעה בקטינים או חסרי ישע? ברצונך לקבל ייעוץ משפטי? פנה ללא דיחוי לעו"ד פלילי ארז טובי: 050-4321160