המשטרה נמנעת מחקירה בתלונה שהגשת? פנה עוד היום לעורך דין פלילי ארז טובי, לשם הגשת קובלנה פלילית!

המשטרה נמנעת מחקירה בתלונה שהגשת? פנה עוד היום לעורך דין פלילי ארז טובי, לשם הגשת קובלנה פלילית!

קובלנה פלילית הינה אחד החריגים הגדולים במשפט הפלילי בהיבט מיהות הצדדים להליך הפלילי. שכן, ברגיל, בנסיבות לפיהן עומד אדם לדין פלילי המאשימה הינה המדינה המיוצגת בידי התביעות או הפרקליטות כאשר מנגד ניצב הנאשם. משכך, הליך הקובלנה הפלילית מאפשר לכל אדם להגיש כתב אישום כנגד אחר בעבירות פליליות המנויות בתוספת השנייה לחוק סדר הדין הפלילי. המאמר יעסוק בתנאים להגשת קובלנה, מעמדה של הקובלנה הפלילית ודרך ניהולה.

סיווג עבירות

חשוב לציין כי ניתן להגיש קובלנה פלילית בעבירות שאינן חמורות המאופיינות בגווני סכסוך אזרחי. בתוך כך, קובלנה יכול ותוגש בעבירות תקיפה, בעבירות על-פי חוק זכויות יוצרים, בעבירות לפי חוק הגנת הצרכן, בעבירות לפי חוק הגנת הפרטיות, בעבירות לפי חוק הבחירות לכנסת, בעבירות לפי חוק שמירת הניקיון, בעבירות לפי חוק צער בעלי חיים, בעבירות על-פי חוק איסור לשון הרע ועוד.

המשותף לעבירות השונות במסגרתן ניתן להגיש קובלנה הינו חומרתן הפחותה בהשוואה לעבירות 'ליבה' כאשר באחרונות, לריבון אינטרס מהותי ואקסקלוסיבי להאשים את העבריין. חשוב אף לציין כי הגשת קובלנה פלילית אינה מותנית בהגשת תלונה (מוקדמת) למשטרה או בפנייה לפרקליטות המדינה – למען יוגש כתב אישום כנגד אלמוני. במאמר מוסגר יצוין כי על הקובל מוטלת חובת תשלום 'אגרה' כתנאי להגשת הקובלנה לבית המשפט הרלוונטי.

סייגים להגשת קובלנה

על אף זכותו של אדם להגיש קובלנה בעבירות המנויות בתוספות השנייה לחוק סדר הדין הפלילי, קובע המחוקק כי לא ניתן להגיש קובלנה פלילית במקרים אלו:

♦ עבירות הכרוכות בשימוש בכוח ובתוכן: איומים, תקיפה, פציעה וכניסה בכוח למקרקעין – כאשר אלו בוצעו כנגד בן משפחה.

♦ כנגד עובד מדינה בשל מעשה שעשה אגב מילוי תפקידו. החריג לסייג: ניתנה הסכמת היועץ המשפטי לממשלה להגשת הקובלנה.

♦ כנגד קטין כאשר ביצוע העבירה המיוחסת לו נעשה בטרם מלאו לו 14 שנים.

♦ הוגש כתב אישום בשל המעשים המיוחסים לנאשם, לא ניתן יהיה להגיש קובלנה באותו עניין.

מעמדה של קובלנה פלילית

ככלל, דינה של קובלנה כדין כתב אישום בכפוף לשינויים. בתוך כך, הוגשה קובלנה פלילית כנגד נאשם, אין מניעה שתוגש בקשה למעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו, הגם שבית המשפט יעשה שימוש בסמכותו זו במקרים נדירים, מאחר ואין מדובר בהליך פלילי 'רגיל'. הוגשה קובלנה פלילית לבית המשפט, מחויב האחרון להעביר העתק הימנה לפרקליט המחוז. בהתאם לכך, יחליט פרקליט המחוז תוך 15 ימים מיום קבלת העתק הקובלנה האם ל'התערב' בהליך (וינהלו) אם לאו. בחר פרקליט מחוז להתערב, תומר הקובלנה בכתב אישום מטעם רשויות התביעה. בהתאם לכך, מסתיים תפקידו של הקובל ובנעליו ייכנס תובע ציבורי מכוח חוק.

יעילות הדיון בהליך

המחוקק קובע כי בית המשפט הדן בקובלנה פלילית רשאי לקבוע כי הקובל יהא מיוצג בידי עורך דין וזאת על מנת להימנע משימוש לרעה בהליך הקובלנה, כמו גם הרצון להפיק יעילות מצרפית מערכתית בדיון גופא (שהרי סביר להניח שהקובל אינו מודע לדיני הראיות, כללי הפרוצדורה וסדרי הדין הפליליים). מינוי עורך הדין ייקבע על ידי הקובל וימומן בידיו. ואולם, בנסיבות לפיהן קבע בית המשפט על מינוי עורך דין אשר ייצג את הקובל והאחרון סירב למנות עורך דין, יראו את הקובל כאילו הוא תובע אשר לא התייצב למשפט ובית המשפט רשאי להורות על אחת מאלו:

♦ לדחות את הדיון

♦ לבטל את הקובלנה אם טרם השיב הנאשם לכתב האישום.

♦ לזכות את הנאשם (במידה ולא הודה במיוחס לו בכתב האישום).

♦ להרשיע את הנאשם על-פי הודאתו.

♦ להרשיע את הנאשם באישומים שהודה בהם ולזכותו מהאישומים האחרים.

בנסיבות לפיהן נמנעת המשטרה מחקירת תלונה ולחלופין כאשר מדובר בעבירות לכאורה 'גבוליות', הפתרון המתבקש עבור קורבן העבירה עשוי להתגבש במסגרת הגשת קובלנה פלילית. בדבר פרטים נוספים וקבלת מידע מקצועי – פנו לעורך דין פלילי – ארז טובי: 050-4321160