מהי קשירת קשר?

עו"ד פלילי ארז טובי - עבירת קשירת קשר

עו"ד פלילי ארז טובי – עבירת קשירת קשר

אינטראקציה בין שני אנשים או יותר לתכלית הגשמת מטרה שאינה כשרה או השגת מטרה כשרה באמצעים שאינם כשרים, תיחשב כ'קשירת קשר'.

"הקושר" – אדם החובר לאדם אחר (מספר אנשים).

"קשר" – הסכמה בין פרט אחד לאחר (או אחרים) המבססת מפגש רצונות לתכלית משותפת. הפסיקה קבעה כי 'קשר' יכול ויקום באופן ספונטני ועשוי לכלול הסכמה כללית הנעדרת קונקרטיזציה.

מעצם הגדרת עבירת קשירת קשר ניתן להבין כי קיימים שני תנאי סף לצורך ביסוס היסוד העובדתי הקבוע בעבירה: האחד, מדובר בשני פרטים או יותר; השני, התחברותם יחדיו נועדה לביצוע עבירה. רוצה לומר: מפגש רצונות לצורך בלתי כשר או הסכמה לבצע מעשה כשר בדרכים שאינן כשרות. בכל הנודע לנושא ניתן לפנות אל עורך דין פלילי מקצועי בנושא.

מעמד העבירה וסיווגה

חוק העונשין קובע מדרג חומרה עולה בעבירת 'קשירת קשר' בפירוט הבא:

  • קשירת קשר לבצע עבירת עוון – עבירה שהעונש הקבוע לצידה הינו עד 3 שנות מאסר. בהתאם לכך, קשירת קשר לעבור עבירה מסוג עוון תטיל סנקציה פלילית עצמאית מקסימלית, עד שנתיים מאסר.
  • קשירת קשר לבצע עבירת פשע – עבירה שהעונש הקבוע לצידה עולה על 3 שנות מאסר. בהתאם לכך, קשירת קשר לעבור עבירה מסוג פשע תטיל סנקציה פלילית עצמאית מקסימלית, עד 7 שנות מאסר.

על נאשמים המיוצגים על ידי עו"ד פלילי בעבירות קשירת קשר, לדעת כי עבירת קשירת קשר הינה עבירה עצמאית וניתן להרשיע נאשם בעבירה זו במנותק לביצועה של עבירה אחרת המיועדת להיעבר (אף אם לא נעברה עבירה אחרת), באמצעות קשירת הקשר. ואולם, המחוקק קובע כי אם שניים (או יותר) עברו עבירת קשר, אולם לא נעברה עבירה נוספת כפועל יוצא מקשירת הקשר, בית המשפט יגזור את עונשם של הנאשמים בהתאם לענישה המקלה יותר.

ולמה הכוונה?

כאשר הורשעו הנאשמים בעבירת 'קשירת קשר' מסוג פשע – עבירה עצמאית המטילה עונש מאסר מקסימלי בן 7 שנים, ומטרת עבירת הקשר נועדה לעבור עבירה נוספת אשר טרם החלו בביצועה לרבות ניסיון לעוברה (שוד לדוגמא – הקובע עונש מקסימלי בן 14 שנים), בית המשפט יטיל עונש מאסר שאינו עולה על 7 שנות מאסר.

חשוב אף לציין כי קיים תנאי סף נוסף לצורך ביסוס עובדות ביצוע עבירה נוספת לשם הרשעת הנאשמים ואשר בעטיה נקשר הקשר, והוא: אחריותו הפלילית של אחד ה'קושרים' בביצוע העבירה הנוספת תיקבע, על פי מבחן הזיקה של הנאשם לעבירה האחרת. רוצה לומר, רק אם היה הנאשם צד לעבירה האחרת בהיותו אחד מאלו: משדל, מסייע, מבצע באמצעות אחר או מבצע בצוותא. שאז ניתן יהיה להרשיעו בעבירה האחרת בנוסף להרשעתו בעבירת קשירת קשר. כדי לעמוד על הבחנות אלה, מומלץ להסתייע בשירותי עורך דין פלילי.

ביקורת

אחד מעקרונות העל הבא לידי ביטוי בחוק העונשין הינו: "אין עונשין על דברים שבלב". שהרי סטייה מרציונל זה פוגמת בעיקרון החוקיות. בהתאם לכך, קיימת בעייתיות בעצם הטלת אחריות פלילית בעבירת 'קשירת קשר', מאחר שאין מדובר בביצוע עבירה קלאסית הלכה למעשה ואף אין מדובר בעבירת ניסיון (ניסיון לבצע עבירה שלא צלח). מנגד, על פי לשונו הדווקנית של המחוקק בניסוח עבירת הקשר, אין מדובר באדם אחד החושב מחשבות זדוניות בליבו ולבדו לעבור עבירה, אלא מדובר בשניים או יותר המבקשים לקדם משמעותית את רצונם לבצע עבירה.