עבירות מין הינן עבירות קשות. הואשמת בעבירות אלו? צור קשר עכשיו עם עורך דין פלילי ארז טובי!

עבירות מין הינן עבירות קשות. הואשמת בעבירות אלו? צור קשר עכשיו עם עורך דין פלילי ארז טובי!

זקוקים לייצוג בעבירות מין?
פנו לעו"ד פלילי ארז טובי
050-4321160

עבירות מין נחשבות לחלק מעבירות הפגיעה בגוף (פרק י' לחוק העונשין) כאשר, ככלל, עובר עבירת מין מבקש לספק את ייצרו המיני אגב ניצול גופו של קורבן העבירה. אף בעבירה זו, הערך המוגן נפגע – ונגרמת פגיעה והפרת האוטונומיה של קורבן העבירה על שלמות גופו.

אינוס – סעיף 345 לחוק העונשין

על פי החוק במתכונתו הנוכחית, עבירת האינוס הינה ייחודית לפגיעה מינית המכוונת כלפי נשים וכלפי נשים בלבד. לפיכך, לא ניתן להרשיע גבר או אישה באינוס קורבן עבירה ממין זכר. תובנה זו עולה מעצם הגדרת סעיף קטן (ג) הקובע: "בועל" – המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה". רוצה לומר: אינוס יכול להתבצע על ידי גבר או אישה בנסיבות לפיהן הוחדר לאיבר המין הנשי, אחד מאיברי הגוף של מבצעי העבירה (גבר או אישה). לחילופין, החדרת חפץ כל שהוא לאיבר מין נשי בידי גבר או אישה, אף מקיימים את דרישת הסעיף באשר לאישום באינוס וכל זאת שעה שהדבר נעשה ללא הסכמה מודעת של מושא העבירה.

סעיף האינוס קובע מדרג חומרה עולה:

(1) סנקציה עונשית בת 16 שנות מאסר ל'בועל' (כמוסבר לעיל), בנסיבות לפיהן בוצעה הבעילה באחת החלופות הבאות: היעדר הסכמת קורבן העבירה לבעילה, 'הסכמת' קורבן העבירה שהושגה בתרמית (מבצע העבירה מתחזה לאחר או מציג מצג שווא באשר למעמדו האישי, כלכלי. מבצע העבירה יוצר מצג שווא באשר למעשה הבעילה כשלעצמו – לדוגמא, כאשר מדובר בנערה קטינה שאינה מבינה אל נכון את משמעות עבירת האינוס), בעילת נערה שטרם מלאו לה 14 שנים – אף אם נתנה את הסכמתה למעשה הבעילה, בעילת אישה בהיותה חסרת הכרה או כשהיא במצב המונע ממנה להביע את הסכמתה החופשית במובנה הרחב.

(2) סנקציה עונשית מחמירה – 20 שנות מאסר ל'בועל' באחת מהנסיבות הבאות: נסיבה ראשונה – מעשה האינוס בוצע בקטינה שטרם מלאו 16 שנים ללא הסכמתה החופשית או הסכמתה הושגה במרמה (באשר לזהות הבועל או זהות מעשה הבעילה) או שהייתה במצב של חוסר הכרה/מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית או ניצול חולי נפש או ליקוי שכלי בקטינה המונעים מהקטינה לתת את הסכמתה החופשית למעשה הבעילה. נסיבה שנייה – אינוס אישה באיומים בנשק חם או קר כאשר האיומים קדמו לבעילה, במהלכה או לאחריה. נסיבה שלישית – אינוס אישה נעשה תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או שהאינוס גרם להיריון. נסיבה רביעית – מעשה האינוס בוצע בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחדיו לבצע אינוס, הגם שהאינוס בוצע על ידי אחד מהם או אחדים מהם.

חשוב לציין כי מעשה הבעילה כשלעצמו אינו מהווה פעולה אסורה. ואולם, הסכמה רחבה מדעת של האישה, היא היא הקובעת באשר לסיווג הבעילה, האם תחשב לאינוס אם לאו (חריג לכך הינה קטינה שטרם מלאו 14 שנים וקיימת חזקה שאין הקטינה מסוגלת לתת את 'הסכמתה מדעת' למעשה הבעילה – אף אם אכן הביעה את הסכמתה הלכה למעשה).

לכל שאלה נוספת בנושא עבירות מין ניתן לפנות אל עורך דין פלילי מקצועי בתחום.

בעילה אסורה בהסכמה – סעיף 346 לחוק העונשין

בעבירות מין מסוג זה קובע המחוקק שאין להסתפק בהסכמה פורמאלית של האישה למעשה הבעילה ויש להחמיר ולדרוש הסכמה חופשית רחבה מדעת על מנת שמעשה הבעילה שבוצע בהסכמה – יהא מותר, שאחרת תינקט סנקציה פלילית כנגד הבועל בהיות מעשה הבעילה המוסכם (מצד האישה) אסור על פי דין.

סעיף החוק קובע מדרג חומרה יורד וענישה מקבילה בהתאמה. בחלופה הראשונה מדובר על בעילת קטינה שמלאו לה 14 שנים וטרם מלאו לה 16 שנים והיא אינה נשואה לבועל ונתנה את 'הסכמתה' הפורמאלית למעשה הבעילה. חלופה מקבילה הינה בעילת קטינה שנתנה את 'הסכמתה' לבעילה ואשר מלאו לה 16 שנים וטרם מלאו לה 18 שנים ומעשה הבעילה בוצע תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה או אגב הבטחת שווא לנישואין – סנקציה עונשית בת 5 שנות מאסר.

בעוד שבחלופה הראשונה אין המחוקק מייחס משקל להסכמתה הפורמאלית של הקטינה ומשכך התוצאה הינה בעילה אסורה, הרי שבחלופה המקבילה הסכמת האישה הושגה אגב 'פערי כוחות' בין השניים או יצירת מצג שווא בידי הבועל ומשכך מדובר בבעילה אסורה המסווגת כעבירה פלילית הקובעת ענישה משמעותית.

סעיף קטן (ב) קובע ענישה בת 3 שנות מאסר לבועל אישה בת 18 שנים שנתנה הסכמתה למעשה הבעילה באחת מנסיבות אלו: ניצול מרות ביחסי עבודה או שירות, הבטחת שווא לנישואין בהתחזות הבועל כרווק והיותו נשוי. כמו כן, עבירות מין באות לידי ביטוי גם בעבירות מין במשפחה שיש לטפל גם בהן.

עבירות מין -מעשה סדום – סעיף 347 לחוק העונשין

הגדרת מעשה סדום: "החדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם" (סעיף קטן ג'). סעיף העבירה קובע מדרג חומרה יורד בנסיבות הבאות:

(1) המבצע מעשה סדום בקטין שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 16 שנים או המבצע מעשה סדום בקטין שמלאו לו 16 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה – דינו מאסר בן 5 שנים. פסיכולוג, פסיכיאטר, עובד סוציאלי או המתחזה לאחד מאלו, שביצעו מעשה סדום בקטין שמלאו לו 16 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים – בתקופה שבה ניתן טיפול לקטין כאמור, יחשבו כמבצעי עבירה תוך ניצול יחסי תלות ודינם – 5 שנות מאסר.

(2) המבצע מעשה סדום באדם שמלאו לו 18 שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, צפוי לסנקציה עונשית בת 3 שנות מאסר.

ויוער, בנסיבות המפורטות לעיל, 'הסכמת' קורבן העבירה למעשה סדום, נחשבת ל'הסכמה פורמאלית' שאינה מהווה פתח הצלה ומילוט לנאשם.

בשונה מעבירת האינוס, קיימת נפקות זהה הן למבצעי העבירה – גבר ואישה, ואין נפקא מינה למיהות קורבן העבירה (גבר או אישה).

סעיף קטן ב' אף משווה מעשה סדום למעשה אינוס בנסיבות לפיהן בוצעה העבירה שלא בהסכמת קורבן העבירה או שמעשה סדום בוצע שלא בהסכמת הקורבן ובנסיבות מחמירות (תחת איומים, תוך גרימת חבלה גופנית/נפשית, תוך התעללות בקורבן העבירה לפני המעשה/במהלכו/לאחריו, נוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עם מבצע העבירה לביצוע מעשה סדום גם אם האחר או האחרים לא ביצעו עבירת סדום בקורבן העבירה).

מעשה מגונה – סעיף 348 לחוק העונשין

הגדרת מעשה מגונה (סעיף קטן ו'): "מעשה מגונה" – מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים".

מהגדרת המחוקק לטבעו של 'מעשה מגונה' עולה שאין מדובר בפעולה או מעשים ספציפיים אשר נקבע איסור בגינם, אלא הדגש על תכלית המעשה – יהא אשר יהא, כאשר מטרתו להביא לגירוי, סיפוק מיני או ביזוי מיניים במבצע העבירה על-גחמתו האישית, מבחינה סובייקטיבית. ויוער, אף אם מבחינה נורמטיבית-חברתית 'תפיסת המעשה' – כפי שמצטייר בעיני החברה, אינה מתפרשת כבעלת סממנים של גירוי, סיפוק מיני או ביזוי מיניים, די בכך שבעיני מבצע המעשה המגונה העניין ממלא אחר חלופות סעיף ו', הרי שמעשהו אינו נורמטיבי מאחר ומוגדר כמעשה מגונה – אסור.

למעשה, האיסור בדבר ביצוע מעשה מגונה מתפרש על הנסיבות השונות בעבירות שנדונו לעיל: אינוס, בעילה אסורה בהסכמה, מעשה סדום ויחסי מין בין מטפל נפשי למטופל. בהינתן כי הנזק לקורבן – בעבירת מעשה מגונה, והפגיעה באוטונומיית הפרט פחותה, הרי שהסנקציה העונשית תהא מתונה בהשוואה לעבירות הליבה. כמצוין בסעיף 350 לחוק העונשין, אחריות פלילית בדבר ביצוע עבירת מעשה מגונה תוטל על נאשם שגרם לביצוע המעשה בקורבן העבירה (ע"י קורבן העבירה) או שגרם לכך שמעשה העבירה יבוצע בו (ע"י הקורבן) או באדם אחר.

ארז טובי עו"ד פלילי לענייני עבירות מין לייעוץ ראשוני התקשר עכשיו: 050-4321160